การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน
การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

Author : จันทนา สาขากร และคณะ

Softcover

฿ 315.00

350.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165860635

ISBN : 9786165860635

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การบัญชี

Product details : การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายใน

การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในหนังสือการควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในเล่มนี้

เหมาะสำหรับนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางบัญชี หรือผู้สนใจทั่วไป

เนื้อหาภายในเล่มตรงตามหลักสูตรปริญญาตรีทางบัญชีของทุกสถาบันการศึกษา 

ซึ่งสอดคล้องตามขอบเขตเนื้อหาที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชปถัมภ์

เนื้อหาภายในเล่ม แบ่งออกเป็น 3 หมวดใหญ่ รวม 10 บทพร้อมภาคผนวก

หมวดที่ 1 สภาพแวดล้อมของการตรวจสอบภายใน มี 4 บทประกอบด้วย 

- การกำกับดูแลกิจการ (CG) 

- การบริหารความเสี่ยงขององค์กร (ERM) 

- การควบคุมภายใน (IC) 

- ภาพรวมการตรวจสอบภายใน (IA)

หมวดที่ 2 กระบวนการตรวจสอบภายใน มี 3 บท ประกอบด้วย

- การวางแผนงานตรวจสอบภายใน 

- หลักฐานและเทคนิคการตรวจสอบภายใน

- การรายงานและการติดตามผลการตรวจสอบภายใน

หมวดที่ 3 เรื่องอื่นที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน มี 3 บทประกอบด้วย 

- การควบคุมภายในและการตรวจสอบภายในด้านต่างๆ เทคโนโลยีสารสนเทศและการตรวจสอบภายใน 

- การตรวจสอบการทุจริต

- การบัญชีนิติวิทยาศาสตร์

ภาคผนวก มี 3 บท ประกอบด้วย

- กรอบโครงสร้างการปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายใน 

- การจัดองค์การและการบริหารงานตรวจสอบภายใน

- บทบาทของผู้ตรวจสอบภายใน

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0