เรียนรู้สู่ระบบการผลิตแบบโตโยต้า TPS :เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง
เรียนรู้สู่ระบบการผลิตแบบโตโยต้า TPS :เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

เรียนรู้สู่ระบบการผลิตแบบโตโยต้า TPS :เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

Author : อัศม์เดช วานิชชินชัย

Softcover

฿ 171.00

190.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164435742

ISBN : 9786164435742

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 235 Pages

Book category : วิศวกรรมอุตสาหการ

Product details : เรียนรู้สู่ระบบการผลิตแบบโตโยต้า TPS :เข้าใจง่าย ใช้ได้จริง

ระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota Production System: TPS) ถูกคิดค้นและพัฒนาอย่างต่อเนื่องยาวนานโดยบริษัท โตโยต้ามอเตอร์ คอร์ปอเรชั่น และมี             ส่วนสำคัญยิ่งในการผลักดันให้บริษัทโตโยต้าก้าวขึ้นสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกด้านการบริหารการผลิต ปัจจุบันระบบการผลิตแบบโตโยต้าถูกนำไปประยุกต์ใช้อย่างแพร่หลายในทุกภาคธุรกิจ ไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมการผลิตสินค้าหรือผลิตบริการ โดยอาจถูกเรียกขานในชื่ออื่น เช่น การผลิตแบบทันเวลาพอดี หรือการผลิตแบบลีน จนได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่า ระบบการผลิตแบบโตโยต้าเป็นหนึ่งในปรัชญาและระบบปฏิบัติการที่ดีที่สุดในโลก ที่ยังคงมีการต่อยอดพัฒนาแนวคิด เทคนิค ตลอดจนการประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้ระบบการผลิตแบบโตโยต้ามีความร่วมสมัยอยู่เสมอ

         หนังสือเล่มนี้เรียบเรียงจากการศึกษาและประสบการณ์ของผู้นิพนธ์ ซึ่งจบการศึกษาตรงตั้งแต่ระดับปริญญาตรีถึงปริญญาเอกจากสถาบันการศึกษาชั้นนำในสาขาวิชาด้านการบริหารการผลิต ประสบการณ์การทำงานตรงด้านการผลิตและปฏิบัติการในบริษัทระดับโลก ประสบการณ์การเป็นที่ปรึกษาด้านการเพิ่มผลิตภาพให้กับองค์กรต่าง ๆ จำนวนมาก ประสบการณ์ด้านการค้นคว้าวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบการผลิตแบบโตโยต้า จนได้รับรางวัลด้านวิชาการและด้านวิชาชีพในระดับนานาชาติและระดับชาติจำนวนหนึ่ง

       เนื้อหาของหนังสือประกอบด้วย 18 บท แบ่งได้เป็น 5 ส่วน
ส่วนแรก (บทที่ 1 ถึงบทที่ 3) กล่าวถึงที่มาและแนวคิดพื้นฐานของระบบการผลิตแบบโตโยต้า
ส่วนที่ 2 (บทที่ 4 ถึงบทที่ 7) กล่าวถึงเทคนิคหรือเครื่องมือสำคัญในการผลิตแบบทันเวลาพอดี ซึ่งเป็นเสาหลักต้นที่หนึ่งของระบบการผลิตแบบโตโยต้าที่เน้นด้านประสิทธิภาพการผลิต
ส่วนที่ 3 (บทที่ 8 ถึงบทที่ 10) กล่าวถึงเทคนิคหรือเครื่องมือสำคัญของหลักการ Jidoka ซึ่งเป็นเสาหลักต้นที่สองของระบบการผลิตแบบโตโยต้าที่เน้นด้านการประกันคุณภาพการผลิต
ส่วนที่ 4 (บทที่ 11 ถึงบทที่ 17) กล่าวถึงแบบปฏิบัติสำหรับการผลิตที่ดีซึ่งเป็นพื้นฐานสำคัญของระบบการผลิตแบบโตโยต้า
ส่วนสุดท้าย (บทที่ 18) กล่าวถึงวิถีแห่งโตโยต้าซึ่งเป็นค่านิยมและวัฒนธรรมสำคัญที่จะส่งเสริมให้ระบบการผลิตแบบโตโยต้าถูกประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทั้งสามารถพัฒนาได้อย่างต่อเนื่องพร้อมทั้งมีความยั่งยืนอย่างแท้จริง


Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0