นิทัศน์แนวคิดและแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศไทย
นิทัศน์แนวคิดและแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศไทย

นิทัศน์แนวคิดและแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศไทย

Author : สุวิธิดา จรุงเกียรติกุล

Softcover

฿ 272.00

320.00

Discount 15 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340348

ISBN : 9789740340348

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การบริหารการศึกษา

Product details : นิทัศน์แนวคิดและแนวทางการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในประเทศไทย

"การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตเป็นทั้งยุทธศาสตร์และกระบวนการในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีคุณภาพเพื่อรองรับการพัฒนาด้านอื่นๆ ของประเทศที่สำคัญที่สุด ในอดีต ปัจจุบัน และแนวโน้มในอนาคต" การกำหนดนโยบายทางการศึกษาควรตอบสนองเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศแต่ละช่วงเวลา โดยแต่ละยุคสมัยผูกโยงกับความจำเป็นพื้นฐานทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองการปกครองของประเทศ เป้าหมายและทิศทางการพัฒนาประเทศภายใต้บริบทภายในและภายนอกสังคมรวมทั้งปรัชญาและแนวทางการศึกษาตามกระแสการพัฒนาในช่วงเวลาต่างๆ ที่แปรเปลี่ยนไป และความต้องการในการเรียนรู้และพัฒนาตนเองของประชาชน การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตในสังคมไทยยังคงดำเนินต่อไปด้วยความร่วมแรงร่วมใจจากทุกภาคส่วนในสังคม

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0