ถ่านชีวภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน
ถ่านชีวภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ถ่านชีวภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

Author : เสาวนีย์ วิจิตรโกสุม และคณะ

Softcover

฿ 243.00

270.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340195

ISBN : 9789740340195

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 122 Pages

Book category : เกษตรศาสตร์

Product details : ถ่านชีวภาพและการประยุกต์ใช้เพื่อเกษตรกรรมอย่างยั่งยืน

ถ่านชีวภาพ (Biochar) ผลิตได้จากชีวมวลหมายชนิด การนำเสนอเหลือทิ้งทางการเกษตรมาผลิตถ่ายชีวภาพจึงเป็นการเพิ่มมูลค่าและใช้ประโยชน์สิ่งเหลือทิ้งต่างๆ แทนการเผาทำลายที่ก่อให้เกิดผลกระทบทางสิ่งแวดล้อม ถ่านชีวภาพที่ผลิตขึ้นมีคุณสมบัติในการเป็นวัสดุปรับปรุงคุณภาพดิน เพิ่มผลผลิตทางการเกษตร กักเก็บคาร์บอนในดินและในมวลชีวภาพของพืช และช่วยลดต้นทุนการผลิตของเกษตรกร การประยุกต์ใช้ถ่านชีวภาพในการทำเกษตรกรรมจึงเป็นแนวทางหนึ่งที่นำไปสู่ความยั่งยืนด้านเกษตรกรรมและสิ่งแวดล้อม การส่งเสริมการนำถ่านชีวภาพไปใช้ได้อย่างแพร่หลาย จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการผลิตที่ไม่ยุ่งยาก ต้นทุนการผลิตต่ำ และขั้นตอนการนำไปใช้ที่ไม่กระทบต่อการทำเกษตรกรรมโดยทั่วไป

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0