การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา
การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา

การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา

Author : นันทรัตน์ เจริญกุล

Softcover

฿ 279.00

310.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340171

ISBN : 9789740340171

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 266 Pages

Book category : การบริหารการศึกษา

Product details : การบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษา

ปัจจุบันท่ามกลางสภาพแวดล้อมทั้งในระดับโลกและระดับประเทศที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางกระแสโลกาภิวัฒน์ ผู้บริหารการศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งนักวิชาการและนักศึกษา จำเป็นต้องมีความรู้และทักษะในการวางแผนพัฒนาองค์การและหน่วยงาน และยิ่งไปกว่านั้น จำเป็นต้องมีความสามารถและสมรรถนะในการบริหารนโยบายและกลยุทธ์การศึกษาให้บรรลุวัตถุประสงค์และจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว และตอบโจทย์การพัฒนาประเทศที่มุ่งเน้นการขับเคลื่อนสู่วิสัยทัศน์ประเทศไทย 2580 นั่นคือ ประเทศที่มีความ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0