หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า (FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING)
หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า (FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING)

หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า (FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING)

Author : สมชัย หิรัญวโรดม

Softcover

฿ 369.00

410.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339908

ISBN : 9789740339908

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 631 Pages

Book category : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์

Product details : หลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้า (FUNDAMENTALS OF ELECTRICAL ENGINEERING)

หนังสือหลักมูลของวิศวกรรมไฟฟ้าเล่มนี้ได้เขียนและเรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ของการสอน และการให้ความรู้จากการเป็นวิทยากรในหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งพบว่าความรู้พื้นฐาน ทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้า และการนำไปประยุกต์ใช้ เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อผู้ปฏิบัติงานไม่ว่าจะเป็นวิศวกร นิสิต นักศึกษา นักเรียน ในสาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้าโดยตรง หรือสาขาอื่นทางด้านวิศวกรรมศาสตร์ อาทิ วิศวกรรมโยธา เหมืองแร่ เครื่องกล อุตสาหการ สิ่งทอ การเกษตร เคมี อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคมในแต่ละบทผู้เขียนได้ใช้คำอธิบายให้สอดคล้องกับเนื้อหาของสภาวิศวกรที่เคยกำหนด เพิ่มรายละเอียดเนื้อหาให้มากและเข้มข้น เพื่อให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาเป็นลำดับขั้นได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น เริ่มตั้งแต่การเรียนรู้เกี่ยวกับวงจรไฟฟ้าพื้นฐาน วงจรกระแสสลับ วงจรสามเฟส ระบบส่งและจ่ายกำลังการปรับปรุงค่าตัวประกอบกำลัง ในบทต่อไปเนื้อหาเน้นทางด้านเครื่องจักรกลไฟฟ้า กล่าวคือเรียนรู้เกี่ยวกับ หม้อแปลง เครื่องจักรกลกระแสตรง มอเตอร์เหนี่ยวนำสามเฟส ซิงโครนัสมอเตอร์ มอเตอร์เหนี่ยวนำเฟสเดียว และเนื้อหาเกี่ยวกับการวัดและเครื่องมือวัดทางไฟฟ้า 

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0