หลักชีวเคมีทางการแพทย์ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
หลักชีวเคมีทางการแพทย์
หลักชีวเคมีทางการแพทย์

หลักชีวเคมีทางการแพทย์

Author : คณาจารย์ภาควิชาชีวเคมี คณะแพทยศาสตร์ จฬ. 

Softcover

฿ 288.00

360.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339601

ISBN : 9789740339601

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 421 Pages

Book category : แพทยศาสตร์

Product details : หลักชีวเคมีทางการแพทย์

เนื้อหาในตำรา “หลักชีวเคมีทางการแพทย์” ประกอบด้วยหัวข้อที่สำคัญและเป็นพื้นฐานทางชีวเคมี เซลล์ชีววิทยาและชีววิทยาระดับโมเลกุลที่จำเป็นอย่างยิ่งในการบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ในการต่อยอดความรู้ในระดับสูง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสำหรับเป็นคู่มือในการเรียนการสอนในรายวิชาเซลล์และชีวโมเลกุลพื้นฐาน รายวิชาชีวเคมีและโภชนาการ รายวิชาชีวเคมีทางการแพทย์ สำหรับนิสิตแพทย์ นักศึกษาแพทย์ นิสิตนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ และวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ตลอดจนนิสิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโทและเอก ยิ่งไปกว่านั้น ตำราเล่มนี้ยังได้รวบรวมคำถามและเฉลยคำตอบในตอนท้ายของแต่ละบท จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเตรียมสอบระหว่างภาคและปลายภาคการศึกษา โดยเฉพาะการเตรียมสอบเพื่อประเมินความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ของศูนย์ประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.)

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0