สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ (NONPARAMETRIC STATISTICS)
สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ (NONPARAMETRIC STATISTICS)

สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ (NONPARAMETRIC STATISTICS)

Author : สายชล สินสมบูรณ์ทอง

Softcover

฿ 360.00

400.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165688956

ISBN : 9786165688956

Year of print : 2 / 2563

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 662 Pages

Book category : สถิติศาสตร์

Book details : สถิติไม่อิงพารามิเตอร์ (NONPARAMETRIC STATISTICS)

หนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับนักศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในหลายคณะ เช่น วิทยาศาสตร์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี วิศวกรรมศาสตร์ เกษตรศาสตร์ อุตสาหกรรมการเกษตร ศึกษาศาสตร์ มนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์และแพทยศาสตร์ เป็นต้น ที่ต้องการนำเอาสถิติไม่อิงพารามิเตอร์ไปใช้ในการทำปัญหาพิเศษ การทำวิทยานิพนธ์ หรือการทำวิจัยในบริษัท หนังสือเล่มนี้ประกอบด้วย 12 บท คือ บทนำ ปัญหาข้อมูลทวิภาค ปัญหาตำแหน่งที่ตั้งของตัวอย่าง 1 กลุ่ม ปัญหาตำแหน่งที่ตั้งของตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่เป็นอิสระกัน ปัญหาตำแหน่งที่ตั้งของตัวอย่าง 2 กลุ่ม ที่มีความสัมพันธ์กัน ปัญหาการกระจายของตัวอย่าง 2 กลุ่ม ปัญหาตำแหน่งที่ตั้งของตัวอย่าง k กลุ่ม ที่เป็นอิสระกัน ปัญหาตำแหน่งที่ตั้งของตัวอย่าง k กลุ่ม ที่มีความสัมพันธ์กัน ปัญหาความเป็นอิสระกันของตัวแปร ปัญหาการถดถอย การเปรียบเทียบความน่าจะเป็นของความสำเร็จ และการทดสอบการแจกแจง

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0