การสอบบัญชี | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การสอบบัญชี
การสอบบัญชี

การสอบบัญชี

Author : นิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และคณะ

Softcover

฿ 315.00

350.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165682855

ISBN : 9786165682855

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การบัญชี

Product details : การสอบบัญชี

หนังสือ การสอบบัญชี แต่งโดยนิพันธ์ เห็นโชคชัยชนะ และคณะ

       หนังสือการสอบบัญชีเล่มนี้ เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี และผู้เตรียมตัวสอบเป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตและผู้สอบบัญชีภาษีอากร เนื้อหาภายในเล่มตรงตามหลักสูตรการศึกษาในระดับปริญญาตรีของทุกสถาบันการศึกษา ซึ่งสอดคล้องตามมาตรฐานการสอบบัญชีและตามขอบเขตเนื้อหาที่กำหนดโดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์ เนื้อหาภายในเล่มมี 14 บท โดยครอบคลุมตั้งแต่ภาพรวมของการสอบบัญชี วิชาชีพสอบบัญชีกระบวนการสอบบัญชี การตรวจสอบวงจรรายการค้ารายงานของผู้สอบบัญชี บริการอื่นของผู้สอบบัญชี การสอบบัญชีด้านคอมพิวเตอร์ และการสอบบัญชีภาษีอากร

สารบัญ

บทที่ 1 ภาพรวมของการสอบบัญชีและการให้ความเชื่อมั่น

บทที่ 2 วิชาชีพสอบบัญชี

บทที่ 3 หลักฐานการสอบบัญชีและการตรวจสอบ

บทที่ 4 การวางแผนการตรวจสอบงบการเงิน

บทที่ 5 ความเสี่ยงในการสอบบัญชี

บทที่ 6 การเลือกตัวอย่างในการสอบบัญชี

บทที่ 7 เอกสารหลักฐานการตรวจสอบ

บทที่ 8 การตรวจสอบวงจรรายได้และวงจรรายจ่าย

บทที่ 9 การตรวจสอบวงจรอื่น

บทที่ 10 การตรวจสอบที่สำคัญและการเสร้จสิ้นงานสอบบัญชี

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0