การบัญชีขั้นสูง (ADVANCED ACCOUNTING)
การบัญชีขั้นสูง (ADVANCED ACCOUNTING)

การบัญชีขั้นสูง (ADVANCED ACCOUNTING)

ผู้แต่ง : สุนีย์รัตน์ วุฒิจินดานนท์

หนังสือปกอ่อน

฿ 315.00

350.00

ประหยัด 10 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9786165682916

ISBN : 9786165682916

ปีพิมพ์ : 1 / 2563

ขนาด ( w x h ) : 0 x 0 mm.

จำนวนหน้า : 0 หน้า

หมวดหนังสือ : การบัญชี

รายละเอียดหนังสือ : การบัญชีขั้นสูง (ADVANCED ACCOUNTING)

เนื้อหาภายในเล่มจะคลอบคลุมมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 และ 16 และมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 เนื้อหามีทั้งหมด 10 บท แบ่งเป็น 2 ส่วนหลัก  ส่วนแรกเกี่ยวข้องกับมาตรฐานการรายงานทางการเงินหลัก 3 ฉบับ ได้แก่  การรับรู้รายได้ตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 15 ซึ่งจะคลอบคลุมไปถึงการรับรู้รายได้ตามสัญญาทั่วไป (บทที่1) การฝากขาย (บทที่2) การขายผ่อนชำระ (บทที่3) และรายได้สำหรับธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และบริการก่อสร้าง (บทที่4)  การรับรู้รายการสัญญาเช่าตามมาตรฐานการรายงานทางการเงิน ฉบับที่ 16 (บทที่5) และการเปลี่ยนแปลงทางบัญชีและการแก้ไขข้อผิดพลาดซึ่งเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 8 (บทที่6) สำหรับการประยุกต์ใช้มาตรฐานรายงานทางการเงินฉบับดังกล่าวจะใช้กับกิจการที่มีส่วนได้เสียสาธารณะ สำหรับกิจการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียสาธารณะยังคงใช้มาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกิจการที่ไม่ได้มีส่วนได้เสียสาธารณะ ซึ่งจะมีความแตกต่างกันบ้างในบางประเด็น ผู้เขียนจะได้อธิบายไว้ในส่วนที่เกี่ยวข้องนั้น ๆ ส่วนที่สองในหนังสือเป็นหลักการและแนวปฏิบัติทางบัญชีสำหรับธุรกิจเฉพาะ ได้แก่ กิจการที่ไม่แสวงหากำไร (บทที่ 7) ห้างหุ้นส่วน (บทที่ 8) การเลิกกิจการและชำระบัญชี (บทที่ 9) และกิจการที่มีสำนักงานใหญ่และสาขา (บทที่ 10)

หนังสือเล่มนี้สามารถใช้ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาการบัญชีชั้นสูง ซึ่งอาจเรียกวิชาการบัญชีขั้นสูง 1 หรือการบัญชีขั้นสูง 2 ขึ้นอยู่กับมหาวิทยาลัย สำหรับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ใช้หนังสือเล่มนี้ประกอบการเรียนรายวิชาการบัญชีขั้นสูง 1 ในหลักสูตรบัญชีบัณฑิต

หนังสือเล่มนี้เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนิสิต/นักศึกษาระดับปริญญาตรีทางการบัญชี และผู้ที่สนใจหลักการบัญชีสินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง
0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0