รายงานการเงินและการวิเคราะห์ (FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS)
รายงานการเงินและการวิเคราะห์ (FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS)

รายงานการเงินและการวิเคราะห์ (FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS)

Author : นุชจรี พิเชฐกุล

Softcover

฿ 315.00

350.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164688186

ISBN : 9786164688186

Year of print : 1 / 2561

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การบัญชี

Product details : รายงานการเงินและการวิเคราะห์ (FINANCIAL REPORTING AND ANALYSIS)

หนังสือรายงานการเงินและการวิเคราะห์  มีเนื้อหาเกี่ยวกับวัตถุประสงค์และวิวัฒนาการของรายงานการเงิน

กรอบแนวคิดสำหรับการรายงานทางการเงินและการนำเสนองบการเงินงบแสดงฐานะการเงิน

งบกำไรขาดทุนกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและการเปลี่ยนแปลงส่วนของเจ้าของงบกระแสเงินสด

การเปิดเผยข้อมูลในรายงานการเงินมูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นและกำไรต่อหุ้นการวิเคราะห์งบการเงินและการวิเคราะห์

อัตราส่วนทางการเงิน


เนื้อหาในหนังสือเล่มนี้ได้ปรับปรุงให้ทันสมัยและเป็นไปตามมาตรฐานการบัญชีและมาตรฐานการรายงานทางการเงิน

ที่ปรับปรุงใหม่จึงเหมาะสมสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีที่จะได้รับความรู้เพิ่มเติม

รวมถึงผู้สนใจทั่วไปที่จะนำไปปรับความรู้ที่มีอยู่ให้ทันสมัยมากขึ้นนอกจากนี้ในท้ายบทยังมีแบบฝึกหัดสำหรับฝึกปฏิบัติด้วย


Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0