THE ECOSYSTEM | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
THE ECOSYSTEM
THE ECOSYSTEM

THE ECOSYSTEM

Author : สายัณห์ จันทร์วิภาสวงศ์

Softcover

฿ 260.00

289.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165949712

ISBN : 9786165949712

Year of print : 1 / 2566

Size ( w x h ) : 125 x 175 mm.

Number of pages : 224 Pages

Book category : บริหารธุรกิจ

Product details : THE ECOSYSTEM

ตราบเท่าที่ประชาคมโลกต้องมีการค้าขายหรือแลกเปลี่ยนสินค้าสิ่งของ การค้าระหว่างประเทศจึงเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นต่อความเป็นอยู่ของมนุษย์โลก 

ในขณะเดียวกันการรวมกลุ่มทางการค้าระหว่างประเทศทั้งระดับภูมิภาคหรือระดับประเทศ เพื่อกำหนดกฎเกณฑ์ กติกา เช่น การยกเว้นลดหย่อนภาษีอากร หรือ กฎเกณฑ์ภาวะโลกร้อนจะเป็นเรื่องสำคัญและจำเป็นเช่นกัน

ดังนั้น โลจิสติกส์ จึงเป็นกระบวนการขั้นตอนในการส่ง จัดเก็บ กระจายและรับมอบสินค้าบริการที่เป็นกระดูกสันหลังของระบบเศรษฐกิจของประเทศ

การที่องค์กรจะเจริญเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน ระบบนิเวศทางธุรกิจด้านโลจิสติกส์ จึงประกอบด้วยสามเสาหลักคือการค้าระหว่างประเทศ สิทธิประโยชน์ ภาษีอากรระหว่างประเทศ และโลจิสติกส์

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0