พฤติกรรมองค์การ :ทฤษฎีและการประยุกต์ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
พฤติกรรมองค์การ :ทฤษฎีและการประยุกต์
พฤติกรรมองค์การ :ทฤษฎีและการประยุกต์

พฤติกรรมองค์การ :ทฤษฎีและการประยุกต์

Author : เดชา เดชะวัฒนไพศาล

Softcover

฿ 378.00

420.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740341802

ISBN : 9789740341802

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 329 Pages

Book category : บริหารรัฐกิจ และนโยบาย

Product details : พฤติกรรมองค์การ :ทฤษฎีและการประยุกต์

หนังสือเล่มนี้ได้เรียบเรียงขึ้นในรูปแบบที่เข้าใจง่าย และผู้เขียนได้สอดแทรกงานวิจัยกรณีศึกษา หรือตัวอย่างวิธีการปฏิบัติร่วมสมัยที่สอดคล้องกับเนื้อหาของแต่ละบท เพื่อให้ผู้อ่านไม่ว่าจะเป็นนิสิต ผู้ปฏิบัติงานในสายงานต่างๆ ผู้บริหาร ผู้ประกอบการ เจ้าของกิจการและผู้สนใจทั่วไป สามารถทำความเข้าใจ เรียนรู้ และสังเคราะห์เพื่อประโยชน์ไม่เพียงแต่ในเชิงวิชาการ หากสามารถเชื่อมโยงแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับพฤติกรรมองค์การเหล่านี้ไปประยุกต์ใช้ปฏิบัติได้ต่อไป

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0