การบัญชีชั้นกลาง 2 | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การบัญชีชั้นกลาง 2
การบัญชีชั้นกลาง 2

การบัญชีชั้นกลาง 2

Author : จรรจา ลิมปภากุล

Softcover

฿ 315.00

350.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165936743

ISBN : 9786165936743

Year of print : 4 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การบัญชี

Product details : การบัญชีชั้นกลาง 2

การบัญชีชั้นกลาง 2


จรรจา ลิมปภากุล

พิมพ์ครั้งที่4 /2565


พิมพ์ครั้งนี้มีการปรับปรุงเนื้อหา เกี่ยวกับหนี้สินทางการเงินที่เป็นตราสารหนี้ให้สอดคล้องตามมารตรฐานรายงานการเงิน ฉบับที่ 9 เรื่องเครื่องมือทางการเงิน 


การบัญชีชั้นกลาง 2 ประกอบด้วยเนื้อหา 3 ส่วนคือ การบัญชีหนี้สิน (หนี้สินหมุนเวีนยน หนี้สินไม่หมุนเวียน และหนี้สินที่อาจเกิดขึ้น) การบัญชีห้างหุ้นส่วน  การบัญชีบริษัท  รวมถึงการคำณวนกำไรต่อหุ้น และงบกระแสเงินสด โดยได้อธิบายและยกตัวอย่างประกอบแต่ละเรื่องอย่างละเอียด เข้าใจง่าย

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0