โอโอะกุ เปิดม่านหลากมิติหลังปราสาทเอโดะ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
โอโอะกุ เปิดม่านหลากมิติหลังปราสาทเอโดะ
only ebook
โอโอะกุ เปิดม่านหลากมิติหลังปราสาทเอโดะ

โอโอะกุ เปิดม่านหลากมิติหลังปราสาทเอโดะ

Author : เบญจางค์ ใจใส แดร์ อาร์สลานิออง

E-book

฿ 360.00

360.00

Discount 0 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000015026

Book category : เอเซียศึกษา

Product details : โอโอะกุ เปิดม่านหลากมิติหลังปราสาทเอโดะ
“โอโอะกุุ” เป็นที่่อาศัยของภรรยาและบุตรธิดาของโชกุุนในอาณาบริเวณของปราสาท เอโดะ ในเมืองเอโดะ ซึ่่งปัจจุุบันคือ กรุุงโตเกียว และปราสาทเอโดะเป็นส่วนหนึ่่งของพระราชวัง อิมพีเรียล ในกรุุงโตเกียวในปัจจุบัน เป็นสถานที่่ต้องห้ามของบุุรุุษ ยกเว้น โชกุุนเท่านั้นที่่เข้าออกได

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0