สังคมกับนโยบายสาธารณะ (SOCIETY AND PUBLIC POLICY)
สังคมกับนโยบายสาธารณะ (SOCIETY AND PUBLIC POLICY)

สังคมกับนโยบายสาธารณะ (SOCIETY AND PUBLIC POLICY)

Author : พิษณุ เสงี่ยมพงษ์

Softcover

฿ 216.00

240.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340812

ISBN : 9789740340812

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 195 Pages

Book category : บริหารรัฐกิจ และนโยบาย

Product details : สังคมกับนโยบายสาธารณะ (SOCIETY AND PUBLIC POLICY)

หนังสือ สังคมกับนโยบายสาธารณะ ได้นำเอาแนวคิด ทฤษฎีด้านนโยบายาธารณะมาอภิปรายผนวกกับธรรมชาติหรือลักษณะทั่วไปของสังคมมนุษย์ เช่น พฤติกรรมมนุษย์ สิ่งแวดล้อมที่รายรอบสังคม ความขัดแย้งภายในสังคมและอภิปรายถึงการมีนโยบายสาธารณะว่า จะให้ประโยชน์แก่สังคม หรือมีผลอย่างไรบ้างกับสังคม ภายในภาพรวมของหนังสือ ที่มีจุดประสงค์วิเคราะห์สังคมกับนโยบายสาธารณะ จะมีความแตกต่างไปจากหนังสือด้านนโยบายสาธารณะเล่มอื่นๆอยู่พอสมควร อันน่าจะช่วยเพิ่มพูนมุมมองทางวิชาการ และความน่าสนใจของหนังสือ ให้แก่วรรณกรรมด้านนโยบายสาธารณะได้ ผู้ติดตามหนังสือนี้จะได้เห็นภาพของที่มาในเชิงของสังคมของนโยบายสาธารณะ และจะเห็นว่าสังคมมีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำนโยบายสาธารณะไปปฏิบัติอย่างไรบ้าง หนังสือนี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจศึกษานโยบายสาธารณะ การเมืองการปกครอง และรัฐประศาสนศาสตร์ในระดับอุดมศึกษา ทั้งระดับปริญญาบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต จึงเหมาะสมที่จะเป็นหนังสือที่ใช้ในการเรียน การสอน ในสาขาวิชารัฐศาสตรื และรัฐประศาสนศาสตร์ในหลากหลายรายวิชา เช่น นโยบายสาธารณะ นโยบายด้านสิ่งแวดล้อม กฎหมายมหาชนในการเมืองและบริหาร และอื่นๆ อีกหลากหลายรายวิชา

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0