คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 4
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 4

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 4

Author : กาญจนา เบ้าทอง

Softcover

฿ 135.00

150.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789990155761

ISBN : 0

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 142 Pages

Book category : หนังสือเรียนระดับประถม

Product details : คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 4

แบบเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปี่ที่ 3 ครอบคลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับบปรับปรุง พ.ศ. 2560)

การจัดทำแบบเรียนชุดนี้ เป็นไปตามโครงการพัฒนาและจัดทำหนังสือเรียน เพื่อการศึกษาของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่ต้องการนำเสนอแบบเรียนให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดหาเหตุผลและกระบวนแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน มีการยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่าย และมีแบบฝึกหัดที่หลากหลาย มุ่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอนและผู้ปกครองที่จะนำไปฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0