การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)

Author : ศิรภัสสรศ์ วงศ์ทองดี

Softcover

฿ 234.00

260.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740340669

ISBN : 9789740340669

Year of print : 4 / 2564

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การบริหารงานบุคคล

Product details : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT)

ภูมิทัศน์ในการสร้างและพัฒนาคนเก่ง มิใช่เพียงแปดด้าน เช่น การมีผู้บริหารที่ให้ความสำคัญกับบุคคลากร การออกแบบและทำองค์ารให้พร้อมปฏิบัติงาน การดำเนินตามแผนยุทธศาสตร์ การให้ความสำคัญกับลูกค้า ความรอบรู้และเท่าทันสถานการณ์ภายนอก เท่านั้น

การเกื้อหนุนผู้คนและสังคมให้กว้างขวางมากที่สุด หากเรามองออกไปนอกตนเอง นอกองค์การ เราจะได้พบกับผู้คนอีกมากมายที่เหมือนตัวของเรา ทุกคนล้อนมีความต้องการ ต้องการสิ่งจำเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิต ต้องการได้รับการยอมรับ ต้องการโอกาส ต้องการได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่เท่าเทียมกัน และต้องการสังคมที่ดีกว่า รวมทั้งสังคมที่มั่นใจว่าลูกหลานเขาจะมีหลักประกันในชีวิตเช่นคนรุ่นปัจจุบัน ซึ่งหมายถึง มนุษย์และสังคมได้มีการพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0