การศึกษาทางเลือก
การศึกษาทางเลือก

การศึกษาทางเลือก

Author : วีระเทพ ปทุมเจริญวัฒนา

Softcover

฿ 225.00

250.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786164076150

ISBN : 9786164076150

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 228 Pages

Book category : พื้นฐานการศึกษา

Product details : การศึกษาทางเลือก

การศึกษาทางเลือก คือ การจัดการศึกษาที่เคารพในคุณค่าความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของ ประชาชนที่จะเลือกการศึกษาให้สอดคล้องกับธรรมชาติและศักยภาพของผู้เรียนที่มีความแตกต่าง หลากหลาย เพื่อพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ และเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพของประเทศชาติ ทั้งมี ลักษณะสร้างสรรค์ก่อให้เกิดนวัตกรรมและมีความแตกต่างจากการศึกษาตามแนวกระแสหลักในเบื้องต้น หนังสือเรื่อง การศึกษาทางเลือก จะเป็นหนังสือที่มีประโยชน์ต่อการนํามาใช้ในการประกอบ การเรียนการสอนสําหรับนิสิตนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาที่เกี่ยวกับการศึกษาทางเลือกในบริบทของ การเรียนรู้ตลอดชีวิตในระดับอุดมศึกษา และส่งเสริมให้ทุก ๆ คนในสังคมได้มีความเข้าใจการศึกษาที่มี ความหลากหลายและการนําพาการศึกษาไปสู่การพัฒนาที่สมบูรณ์อย่างแท้จริงตามเจตนารมณ์ของ การจัดการศึกษาทั้งในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0