การบัญชีขั้นต้น ฉบับอ่านเข้าใจง่าย
การบัญชีขั้นต้น ฉบับอ่านเข้าใจง่าย

การบัญชีขั้นต้น ฉบับอ่านเข้าใจง่าย

Author : อำนาจ รัตนสุวรรณ และคณะ

Softcover

฿ 198.00

220.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165775694

ISBN : 9786165775694

Year of print : 6 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การบัญชี

Product details : การบัญชีขั้นต้น ฉบับอ่านเข้าใจง่าย

 เนื้อหาประกอบด้วย ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการบัญชี, งบการเงิน, การบันทึกรายการค้าในบัญชี, รายการปรับปรุงและการจัดทำงบการเงิน, วงจรการบัญชี, การบัญชีสำหรับกิจการที่ซื้อขายสินค้า,การบัญชีสำหรับกิจการที่ผลิตสินค้า, ระบบบัญชี, ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และภาคผนวก(เงินสด เงินฝากธนาคาร และ เงินสดย่อย , ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ หนี้สงสัยจะสูญ และ หนี้สูญ , การบัญชีเกี่ยวกับตั๋วเงิน และ การกลับรายการปรับปรุง) เว็บไซต์ของหนังสือ thailandaccount.com และ accthai.wordpress.com สามารถดาวน์โหลดสื่อการสอนสำหรับบทเรียนในรูปแบบไฟล์ PowerPoint และ PDF ทุกเรื่องที่อยู่ในหนังสือ(และเรื่องที่เพิ่มเติมจากหนังสือได้แก่ งบกระแสเงินสด หุ้นกู้ เงินกู้ยืมระยะยาว ที่ดินอาคารและอุปกรณ์ และ ระบบใบสำคัญจ่าย) แนวคำตอบสำหรับแบบผึกหัด กระดาษคำตอบหรือแบบฟอร์มบัญชีสำหรับแบบผึกหัด แบบทดสอบ interactive บน authorware และ MP3 สำหรับอาจารย์ผู้สอนที่สั่งซื้อจำนวน 50 เล่มขึ้นไป สามารถขอรับสิทธิ์ใช้สื่อการสอนใน google drive ได้ที่ศูนย์หนังสือจุฬาฯ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0