การบัญชีขั้นกลาง
การบัญชีขั้นกลาง

การบัญชีขั้นกลาง

Author : พิมพ์พนา ศรีสวัสดิ์ และคณะ

Softcover

฿ 315.00

350.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165772778

ISBN : 9786165772778

Year of print : 2 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 380 Pages

Book category : การบัญชี

Book details : การบัญชีขั้นกลาง

การบัญชีขั้นกลาง ประกอบด้วยเนื้อหาพร้อมตัวอย่างประกอบ โดยครอบคลุมเนื้อหาเกี่ยวกับเงินสด ลูกหนี้และตั๋วเงินรับ เงินลงทุน สินค้าคงเหลือ ที่ดิน อาคารอุปกรณ์ อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน หนี้สิน ส่วนของเจ้าของ กำไรต่อหุ้น และงบกระแสเงินสด ซึ่งอ้างอิงหลักการบัญชี รวมทั้งข้อกำหนดล่าสุดในมาตรฐานการรายงานทางการเงินฉบับที่เกี่ยวข้อง หนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสมกับ นิสิต นักศึกษา และผู้ที่สนใจด้านการบัญชี

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0