การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินตาม TFRS 9
การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินตาม TFRS 9

การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินตาม TFRS 9

Author : สมชาย สุภัทรกุล

Softcover

฿ 270.00

300.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786163062208

ISBN : 9786163062208

Year of print : 1 / 2563

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การบัญชี

Product details : การบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงินตาม TFRS 9
สภาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์กำหนดให้มาตรฐานการรายงานทางการเงินของไทยฉบับที่ 9
เรื่องเครื่องมือทางการเงิน (Thai Financial Reporting Standard No. 9 หรือ TFRS 9)
เริ่มมีผลบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563 สำหรับกิจการที่มีส่วนได้ส่วนเสียสาธารณะ (Publicly Accountable Entities หรือ PAEs))

ตำราเล่มนี้อธิบายสาระสำคัญของ TFRS 9 ที่มีผลกระทบต่อแนวปฏิบัติทางการบัญชีที่ PAEs เคยถือปฏิบัติในอดีตใน 3 ประเด็นหลัก
ได้แก่ (1) การจัดประเภทรายการและการวัดมูลค่า (Classification and Measurement) ของสินทรัพย์ทางการเงินและหนี้สินทางการเงินที่เกิดจากเครื่องมือทางการเงิน

(2) ผลขาดทุนจากการด้อยค่า (Impairment Loss) ของสินทรัพย์ทางการเงินตามแนวคิดของผลขาดทุนด้านเครคิตที่คาดว่าจะเกิดขึ้น (Expected Credit Loss Model)

และ (3) อนุพันธ์ (Derivatives) และการบัญชีป้องกันความเสี่ยง (Hedge Accounting)


ตำราเล่มนี้เหมาะสำหรับนักบัญชีผู้บริหารนักวิเคราะห์หลักทรัพย์และนักลงทุนทั่วไปที่ต้องการเข้าใจแนวปฏิบัติทางการบัญชีเกี่ยวกับเครื่องมือทางการเงินที่ส่งผลกระทบต่องบการเงิน และตำราเล่มนี้ยังเหมาะสำหรับใช้ประกอบการศึกษาเรื่องการบัญชีสำหรับเครื่องมือทางการเงิน
สำหรับนิสิตและนักศึกษาทั้งในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0