หลักการบัญชีเบื้องต้น | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
หลักการบัญชีเบื้องต้น
only ebook
หลักการบัญชีเบื้องต้น

หลักการบัญชีเบื้องต้น

Author : นภาพร ลิขิตวงศ์ขจร

E-book

฿ 279.00

350.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000008099

Book category : การบัญชี

Product details : หลักการบัญชีเบื้องต้น
หนังสือ “หลักการบัญชีเบื้องต้น” เล่มนี้ แต่งขึ้นเพื่อใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาหลักการบัญชีเบื้องต้น เนื้อหาภายในหนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาของรายวิชาดังกล่าวในหลักสูตรบัญชีบัณฑิตของหลายสถาบันการศึกษา หนังสือเล่มนี้มีการนำเสนอโดยเรียงลำดับตามขั้นตอนของการจัดทำบัญชี ซึ่งทำให้ง่ายต่อการศึกษาด้วยตนเอง อีกทั้งมีตัวอย่างการลงบัญชีประกอบทุกขั้นตอน นอกจากนั้น ในท้ายเล่มยังมีแบบฝึกหัดประกอบในแต่ละเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านสามารถฝึกฝนเพื่อให้เกิดทักษะในด้านการบัญชีมากขึ้น ดังนั้น การอ่านหนังสือเล่มนี้นักธุรกิจหรือผู้สนใจทั่วไปสามารถทำความเข้าใจหลักการบัญชีได้ด้วยตนเอง หนังสือเล่มนี้จะนำเสนอหลักการบัญชีที่เป็นพื้นฐาน เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วยการบัญชีสำหรับธุรกิจทั้ง 3 ประเภท ครอบคลุมการบัญชีสำหรับธุรกิจการบริการ ธุรกิจพาณิชยกรรมและธุรกิจอุตสาหกรรม นอกจากนั้นยังเพิ่มเติมในส่วนของพื้นฐานการบัญชีที่จำเป็นในการจัดทำบัญชีประกอบด้วย การบัญชีภาษีมูลค่าเพิ่ม การใช้สมุดรายวันเฉพาะเพื่อช่วยในการบันทึกบัญชี การใช้ระบบใบสำคัญจ่ายเพื่อควบคุมการจ่ายเงิน และการควบคุมเงินสดและจัดทำงบกระทบยอด เพื่อตรวจสอบยอดเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร จากเนื้อหาทั้งหมดในหนังสือเล่มนี้จะทำให้ผู้อ่านสามารถนำหลักการบัญชีไปประยุกต์ใช้ได้จริง

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0