จิตวิทยาสำหรับครู | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
จิตวิทยาสำหรับครู
only ebook
จิตวิทยาสำหรับครู

จิตวิทยาสำหรับครู

Author : อัชรา เอิบสุขสิริ

E-book

฿ 149.00

210.00

Discount 29 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000008088

Book category : ศึกษาศาสตร์

Product details : จิตวิทยาสำหรับครู
หนังสือเล่มนี้กล่าวถึงทฤษฎีและหลักการในการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนเทคนิควิธีในการเป็น "ครูมืออาชีพ" ไว้ค่อนข้างครอบคลุม สามารถอ่านเข้าใจได้ง่ายและนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอน การอบรบเลี้ยงดู การส่งเสริมพัฒนาการเด็กวัยเรียน ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับอุดมศึกษาได้จริง จึงเหมาะสำหรับ ครูอาจารย์ พ่อแม่ ผู้ปกครอง นิสิตนักศึกษาสาขาครุศาสตร์ ศึกษาศาสตร์และผุ้ที่เกี่ยวข้องกับ "เด็ก" เป็นอย่างยิ่ง

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0