ระบบบัญชี
ระบบบัญชี

ระบบบัญชี

Author : วิไล วีระปรีย และคณะ

Softcover

฿ 160.00

200.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740339458

ISBN : 9789740339458

Year of print : 29 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 0 Pages

Book category : การบัญชี

Product details : ระบบบัญชี

ธุรกิจจำเป็นต้องมีระบบบัญชีที่ดีเพื่อที่จะใช้เครื่องมือของฝ่ายจัดการในด้านการควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่วางไว้ ธุรกิจที่มีขนาดใหญ่มีการแบ่งงานออกเป็นหลายฝ่าย แต่ละฝ่ายแบ่งออกเป็นแผนก และแบ่งออกเป็นส่วนงานย่อย ธุรกิจประเภทนี้จึงมีพนักงานเป็นจำนวนมาก เจ้าของหรือผู้บริหารไม่สามารถดูแลได้ทั่วถึง จำเป็นต้องมีการมอบหมายหน้าที่ในการบริหารและขยายขอบเขตการควบคุมออกไปให้หัวหน้าส่วนงานต่างๆ เป็นผู้รับผิดชอบ  ระบบบัญชีมีความสำคัญมากสำหรับกิจการขนาดใหญ่เช่นนี้ ในการรวบรวมข้อมูลทางการเงินที่ช่วยให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ นอกจากนี้ช่วยในการรวบรวมข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหุ้น เจ้าหนี้ ส่วนราชการ และผู้ที่สนใจจะลงทุนอีกด้วย

หนังสือระบบบัญชีเล่มนี้ ให้ความรู้ที่จำเป็นเกี่ยวกับระบบบัญชี ซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับการบริหารธุรกิจทุกขนาด โดยเฉพาะขนาดใหญ่

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0