ทุนมนุษย์ทางการศึกษา :แนวคิดและการปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ทุนมนุษย์ทางการศึกษา :แนวคิดและการปฏิบัติในศตวรรษที่ 21
only ebook
ทุนมนุษย์ทางการศึกษา :แนวคิดและการปฏิบัติในศตวรรษที่ 21

ทุนมนุษย์ทางการศึกษา :แนวคิดและการปฏิบัติในศตวรรษที่ 21

ผู้แต่ง : รศ.ดร.วรินทร บุญยิ่ง

อี-บุ๊ค

฿ 200.00

250.00

ประหยัด 20 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000020713

หมวดหนังสือ : การบริหารการศึกษา

รายละเอียดสินค้า : ทุนมนุษย์ทางการศึกษา :แนวคิดและการปฏิบัติในศตวรรษที่ 21

เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 ทุกประเทศได้เปลี่ยนแปลงนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีและ เศรษฐกิจที่ต้องอาศัยองค์ความรู้ที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ดังนั้นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยใช้ฐานความรู้ (Knowledge) การศึกษา (Education) การสร้างสรรค์งาน (Creation) เพื่อให้ เกิดทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property) ของการพัฒนาทุนมนุษย์ (Human Capital) ที่เกิดจากการเรียนรู้ทุกช่วงวัย ตั้งแต่วัยทารก จนถึงวัยสูงอายุ เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) จึงจะทำให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ดังนั้นบุคลากรทางการศึกษา โดยเฉพาะครู อาจารย์ จึงมีบทบาทสำคัญในการพัฒนาคน (Human Development) เพื่อให้ เติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณค่าสมบูรณ์ทุกด้าน (Humanize) จึงสามารถช่วยกันสร้างความเจริญ ให้แก่ชาติอย่างยั่งยืนต่อไป หนังสือทุนมนุษย์ทางการศึกษา : แนวคิดและการปฏิบัติในศตวรรษที่ 21 ได้จัดทำขึ้น เป็นคู่มือของผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจอื่น ๆ ในการประยุกต์ใช้บริหารงานและบริหารบุคลากร รวมทั้งนำไปใช้ในการเรียนการสอน ในรายวิชา ต่าง ๆ เช่น การบริหารงานบุคลากร การพัฒนาองค์การและการบริหารผลการปฏิบัติงาน การพัฒนามนุษย์ขั้นสูง หนังสือประกอบด้วยประเด็นสำคัญๆ ได้แก่ แนวคิดการศึกษา ในศตวรรษที่ 21 ทิศทางและกระบวนทัศน์ของทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์เชิงกลยุทธ์และการวางแผน อัตรากำลัง การวิเคราะห์และการออกแบบงาน การสรรหา การคัดเลือก การปฐมนิเทศ ระบบ พี่เลี้ยงและบรรจุแต่งตั้ง การพัฒนาทุนมนุษย์ การธำรงรักษา ผลิตภาพ : การประเมินผลและ การบริหารผลการปฏิบัติงาน ภารกิจของผู้บริหาร มาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณวิชาชีพ ทางการศึกษา รวมทั้งผู้เขียนได้นำเสนอมุมมองทุนมนุษย์ในต่างประเทศ : กรณีศึกษาประเทศ เกาหลีใต้ ซึ่งผู้เขียนได้พยายามรวบรวมประเด็นสำคัญในแต่ละเรื่อง และสรุปใจความพร้อมกับ ยกตัวอย่างและการประยุกต์ใช้ให้มีความกระชับและอ่านเข้าใจง่ายที่สุด หนังสือเล่มนี้ ได้เรียบเรียงให้ผู้อ่านสามารถใช้ในการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเองเนื่องจากหนังสือทางด้านทุนมนุษย์ ที่เป็นภาษาไทยค่อนข้างมีจำกัด และยังไม่มีการเขียนในลักษณะทุนมนุษย์ทางการศึกษา ผู้เขียนจึงหวังว่าหนังสือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับนิสิต นักศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหาร การศึกษา บุคลากรทางการศึกษา และผู้สนใจทั่วไป

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0