คู่มือสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน
คู่มือสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

คู่มือสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

ผู้แต่ง : ฝ่ายวิชาการ สถาบัน THE BEST CENTER

หนังสือปกอ่อน

฿ 238.00

280.00

ประหยัด 15 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9786164635517

ISBN : 9786164635517

ปีพิมพ์ : 1 / 2563

ขนาด ( w x h ) : 205 x 295 mm.

จำนวนหน้า : 295 หน้า

หมวดหนังสือ : คู่มือสอบเข้าทำงาน เลื่อนตำแหน่ง

รายละเอียดสินค้า : คู่มือสอบนักวิชาการพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน

ประกอบด้วย

• กฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฎิบัติราชการทั่วไป

- พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

- พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 พระราชบัญญัติ

- พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540

- พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546

- ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544

- ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547

- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552

• กฎหมาย ระเบียบ หลักการ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องในตำแหน่งงานที่สมัคร

- หลักการ ทฤษฎีวิธีการปฏิบัติงานพัฒนาชุมชน

- ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจริยธรรมและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2559

• กฎหมาย ระเบียบ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัฒนาชุมชน

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาอาสาพัฒนาชุมชนพ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการพัฒนาสตรี พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. 2536 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- ระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการส่งเสริมการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต พ.ศ.2555

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. 2551 และระเบียบกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน พ.ศ. 2544

- ข้อบังคับคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีว่าด้วยการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี พ.ศ. 2559

• ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบายของกระทรวงมหาดไทย แผนปฏิบัติราชการโครงการ/กิจกรรมสำคัญ ของกรมการพัฒนาชุมชน

• ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง
0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0