การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ (HUMAN BEHAVIORAL DEVELOPMENT) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ (HUMAN BEHAVIORAL DEVELOPMENT)
only ebook
การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ (HUMAN BEHAVIORAL DEVELOPMENT)

การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ (HUMAN BEHAVIORAL DEVELOPMENT)

ผู้แต่ง : ไหมไทย ไชยพันธุ์

อี-บุ๊ค

฿ 299.00

390.00

ประหยัด 23 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000008108

หมวดหนังสือ : การพัฒนาตนเองจิตวิทยา

รายละเอียดสินค้า : การพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์ (HUMAN BEHAVIORAL DEVELOPMENT)
ความเข้าใจในการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์เป็นสิ่งจำเป็นต่อการสร้างสรรค์ในการดำเนินชีวิต เนื่องจากมนุษย์มีความแตกต่างกันในเรื่องของสติปัญญา ความถนัด บุคลิกภาพ ตลอดจนความต้องการทางสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้การที่บุคคลจะประสบความสุข ความสำเร็จได้จะต้องเป็นผู้ที่เข้าใจยอมรับตนเองและผู้อื่น ในขณะเดียวกันต้องมีความพร้อมที่จะปรับปรุง พัฒนา และเปิดโอกาสให้เกิดการเรียนรู้เพื่อสร้างเสริมคุณลักษณะที่จำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตอย่างสันติสุขของตน หนังสือการพัฒนาพฤติกรรมมนุษย์เล่มนี้ มีจุดเริ่มต้นจากการที่ผู้เขียนได้ประมวลความรู้ร่วมกับประสบการณ์ด้านการสอน รวมทั้งประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตนำมาสู่การเรียบเรียงให้เป็นเนื้อหาที่ครอบคลุม และมีการยกตัวอย่างประกอบในเนื้อหาแต่ละส่วนอย่างสอดคล้อง ทั้งนี้เพื่อให้เป็นเรื่องราวที่น่าติดตามและทำให้ผู้อ่านสามารถเข้าใจเนื้อหาได้โดยง่ายและได้ประยุกต์แนวคิด ทฤษฎี พร้อมทั้งตัวอย่างผลงานวิจัยที่สามารถนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวัน โดยเนื้อหาเริ่มตั้งแต่การศึกษาเบื้องต้นถึงปัจจัยพื้นฐาน องค์ประกอบของพฤติกรรมมนุษย์ การเข้าใจตนเองและผู้อื่น การพัฒนาตนเพื่อการมีชีวิตที่ดี มนุษยสัมพันธ์ในสังคมพหุวัฒนธรรมและการทำงานอย่างมีความสุข ตลอดจนการพัฒนาเยาวชนไทยเข้าสู่สังคมในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เขียนได้นำเสนอเนื้อหาอย่างต่อเนื่อง เป็นขั้นตอน ใช้สำนวนภาษาและถ้อยคำที่อ่านเข้าใจได้ง่าย มีภาพประกอบที่ชัดเจนสมบูรณ์ ดังนั้น หนังสือเล่มนี้จึงเป็นประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับนิสิตนักศึกษา นักวิชาการ และบุคคลทั่วไปที่สนใจในการพัฒนาตน เพื่อนำมาปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและเสริมสร้างคุณค่าความเป็นมนุษย์ได้เป็นอย่างดี

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง
0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0