ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาสเลื่อนงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49

Apr 09, 2021

ประกาสเลื่อนงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49

ชุดหนังสือแนะนำ ชุดหนังสือสอบเข้า ม.4 รวมทุกวิชา

Apr 09, 2021

ชุดหนังสือแนะนำ ชุดหนังสือสอบเข้า ม.4 รวมทุกวิชา

หลักสูตร CISA

Apr 05, 2021

หลักสูตร CISA

หลักสูตร CISA คืออะไร?หลักสูตร CISA หรือ Certified Investment and Securities Analyst Program เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์และ บริหารการลงทุนทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อผู้ผ่านหลักสูตร สามารถประเมินค่าสินทรัพย์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน ประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้ง เปรียบเทียบการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และเรียนรู้วิธีการปฏิบัติิงานให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและ หลักปฏิบัติวิชาชีพของการวิเคราะห์ เพื่อยกระดับมาตรฐาน บุคลากรด้านการวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทุนสู่สากลCISA เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะประกอบอาชีพเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ด้านหลักทรัพย์ และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ที่ต้องการเป็นผู้จัดการกองทุนผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมการเงินหลักสูตร CISA แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับ 1  Basic Tools  ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้เกิด ความเข้าใจพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ การลงทุนระดับ 2 Asset Valuation  ส่งเสริมให้เกิดการวิเคราะห์และ การประยุกต์ใช้ในเนื้อหาวิชาทั้ง 4 ด้านหลัก เพื่อพัฒนาความรู้ในด้าน การวิเคราะห์และการประเมินมูลค่า สินทรัพย์ประกอบการพิจารณา ลงทุนระดับ 3 Portfolio Management  ส่งเสริมให้เกิดการสังเคราะห์และ ประเมินผลในเนื้อหาวิชาทั้ง4ด้านหลัก สามารถนำ กลยุทธ์ต่าง ๆ มาประยุกต์ ใช้ในการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลักสูตร CISA ทั้งสามระดับประกอบไป ด้วย 4 กลุ่มวิชา ได้แก่กลุ่มวิชาที่ 1: จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มวิชาที่ 2: เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์กางลงทุนกลุ่มวิชาที่ 3: การประเมินมูลค่าสินทรัพย์กลุ่มวิชาที่ 4: การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนคุยใน Clubhouse @chulabook ตอน เปิดห้องกายภาพบำบัด

Mar 31, 2021

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนคุยใน Clubhouse @chulabook ตอน เปิดห้องกายภาพบำบัด

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนคุยใน Clubhouse @chulabook EP.1 ตอน เปิดห้องกายภาพบำบัด : ปวดตรงไหนให้ถามหมอ          ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 17.30-18.30 น.          https://www.joinclubhouse.com/event/P01LL5ywEP.2 ตอน แชร์ประสบการณ์เรียนคณะกายภาพบำบัด          ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 17.30-18.30 น.            ร่วมพูดคุยกับ คุณศรัณย์บูรณ์ แก้วอารีลาภ            นักกายภาพบำบัด เฉพาะทางด้านกระดูก และกล้ามเนื้อ เจ้าของ KA physicaltherapy  
ประกาสเลื่อนงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49

Apr 09, 2021

ประกาสเลื่อนงานสัปดาห์หนังสือแห่งชาติ ครั้งที่ 49

ชุดหนังสือแนะนำ ชุดหนังสือสอบเข้า ม.4 รวมทุกวิชา

Apr 09, 2021

ชุดหนังสือแนะนำ ชุดหนังสือสอบเข้า ม.4 รวมทุกวิชา

หลักสูตร CISA

Apr 05, 2021

หลักสูตร CISA

หลักสูตร CISA คืออะไร?หลักสูตร CISA หรือ Certified Investment and Securities Analyst Program เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์และ บริหารการลงทุนทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก เพื่อผู้ผ่านหลักสูตร สามารถประเมินค่าสินทรัพย์เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาลงทุน ประเมินความเสี่ยงและผลตอบแทนจากการลงทุน รวมทั้ง เปรียบเทียบการลงทุนในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อประกอบการตัดสินใจ และเรียนรู้วิธีการปฏิบัติิงานให้สอดคล้องกับจรรยาบรรณและ หลักปฏิบัติวิชาชีพของการวิเคราะห์ เพื่อยกระดับมาตรฐาน บุคลากรด้านการวิเคราะห์การลงทุนและการจัดการลงทุนสู่สากลCISA เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการจะประกอบอาชีพเป็นนักวิเคราะห์การลงทุน ด้านหลักทรัพย์ และด้านสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ผู้ที่ต้องการเป็นผู้จัดการกองทุนผู้ที่ต้องการความก้าวหน้าในอุตสาหกรรมการเงินหลักสูตร CISA แบ่งเป็น 3 ระดับคือ ระดับ 1  Basic Tools  ส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ในเนื้อหาวิชาทั้ง 4 ด้าน เพื่อให้เกิด ความเข้าใจพื้นฐานด้านการวิเคราะห์ การลงทุนระดับ 2 Asset Valuation  ส่งเสริมให้เกิดการวิเคราะห์และ การประยุกต์ใช้ในเนื้อหาวิชาทั้ง 4 ด้านหลัก เพื่อพัฒนาความรู้ในด้าน การวิเคราะห์และการประเมินมูลค่า สินทรัพย์ประกอบการพิจารณา ลงทุนระดับ 3 Portfolio Management  ส่งเสริมให้เกิดการสังเคราะห์และ ประเมินผลในเนื้อหาวิชาทั้ง4ด้านหลัก สามารถนำ กลยุทธ์ต่าง ๆ มาประยุกต์ ใช้ในการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลหลักสูตร CISA ทั้งสามระดับประกอบไป ด้วย 4 กลุ่มวิชา ได้แก่กลุ่มวิชาที่ 1: จรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานกลุ่มวิชาที่ 2: เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์กางลงทุนกลุ่มวิชาที่ 3: การประเมินมูลค่าสินทรัพย์กลุ่มวิชาที่ 4: การบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน
ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนคุยใน Clubhouse @chulabook ตอน เปิดห้องกายภาพบำบัด

Mar 31, 2021

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนคุยใน Clubhouse @chulabook ตอน เปิดห้องกายภาพบำบัด

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ชวนคุยใน Clubhouse @chulabook EP.1 ตอน เปิดห้องกายภาพบำบัด : ปวดตรงไหนให้ถามหมอ          ในวันจันทร์ที่ 5 เมษายน 2564 เวลา 17.30-18.30 น.          https://www.joinclubhouse.com/event/P01LL5ywEP.2 ตอน แชร์ประสบการณ์เรียนคณะกายภาพบำบัด          ในวันพุธที่ 29 เมษายน 2564 เวลา 17.30-18.30 น.            ร่วมพูดคุยกับ คุณศรัณย์บูรณ์ แก้วอารีลาภ            นักกายภาพบำบัด เฉพาะทางด้านกระดูก และกล้ามเนื้อ เจ้าของ KA physicaltherapy  

ภาพกิจกรรม

ภาพงานกิจกรรม เสวนาเรื่อง จะอยู่อย่างไรในยุคโควิดให้มีความสุขด้วยแรงบันดาลใจจากคติพจน์แห่งปัญญา “ธิรุกกุรัล”

Oct 08, 2020

ภาพงานกิจกรรม เสวนาเรื่อง จะอยู่อย่างไรในยุคโควิดให้มีความสุขด้วยแรงบันดาลใจจากคติพจน์แห่งปัญญา “ธิรุกกุรัล”

ศูนย์หนังสือจุฬาฯ ร่วมกับ สมาคมทมิฬแห่งประเทศไทยจัดเสวนาเรื่อง จะอยู่อย่างไรในยุคโควิดให้มีความสุขด้วยแรงบันดาลใจจากคติพจน์แห่งปัญญาธิรุกกุรัล : สร้อยมุกแห่งแรงบันดาลใจ (Thirukkural:Pearls of Inspiration)วิทยากรโดย :*ดร.สุวิทย์  วิบูลย์เศรษฐ์ : ผู้แปลหนังสือ ธิรุกกุรัล   นักแปลดีเด่นรางวัลสุรินทราชา ประจำปี  2563*คุณพลาดิศัย สิทธิธัญกิจ : นักเขียน นักค้นคว้าประวัติศาสตร์*คุณศรราม T.S.SUNDARAM:Chief Executive  บริษัท โกลบอล เทคโนโลยี จำกัด*คุณวารินทร์  สัจเดว :  ผู้จัดรายการ 101 Morning Call(ดำเนินรายการ)  เมื่อวันศุกร์ที่ 2 ตุลาคม 2563 ที่ผ่านมา  ณ เวทีกลาง ชาเลนเจอร์ 2 อิมแพ็ค เมืองทองธานี  ทั้งนี้ในงานมหกรรมหนังสือระดับชาติ ครั้งที่ 25  ศูนย์หนังสือจุฬาฯ บูธ M01ชม Facebook Live: Chulabook (ย้อนหลัง)      ชมภาพกิจกรรรม (ทั้งหมด)
กิจกรรมงานเปิดตัว chulabookcourse.com : แหล่งเรียนรู้คอร์สออนไลน์คุณภาพ  ครบถ้วนหลากหลายสาระการเรียนรู้

Sep 11, 2020

กิจกรรมงานเปิดตัว chulabookcourse.com : แหล่งเรียนรู้คอร์สออนไลน์คุณภาพ ครบถ้วนหลากหลายสาระการเรียนรู้

ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เปิดตัว chulabookcourse.com แหล่งเรียนรู้คอร์สออนไลน์คุณภาพ  ครบถ้วนหลากหลายสาระการเรียนรู้  ตอบสนองความต้องการของคนทุกเพศทุกวัยในยุคดิจิทัล ในวันศุกร์ที่ 11 กันยายน 2563 เวลา 11.30-12.30 น. ณ บริเวณโถงชั้น G อาคารจามจุรีสแควร์  (สถานีรถไฟฟ้าใต้ดินสามย่าน)  ในงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ ครั้งที่ 12 : มหัศจรรย์วันหนังสือ  ร่วมพูดคุยโดย คุณเกรียงศํกดิ์ หรรษาเวก  รองกรรมการผู้จัดการศูนย์หนังสือจุฬาฯดร.ขจรศักดิ์   สังข์เจริญ ผู้ก่อตั้งสถาบัน iTrainingคุณอัญญาพร ธรรมติกานนท์  กรรมการผู้จัดการ บริษัท อเกต คอมมิวนิเคชั่นคุณปัญญธร วรดี  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทคลาสออนไลน์(ประเทศไทย) จำกัดดำเนินรายการโดย  คุณมนต์ชัย  วงษ์กิตติไกรวัล  ผู้ประกาศข่าว TNNLive Facebook  : Chulabook
กิจกรรมเสวนา “เที่ยวชวากับผ้าบาติก” โดยพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

Sep 10, 2020

กิจกรรมเสวนา “เที่ยวชวากับผ้าบาติก” โดยพิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจัดกิจกรรมเสวนา “เที่ยวชวากับผ้าบาติก” เรียนรู้คุณค่าทางประวัติศาสตร์ผ่านผ้าบาติกทรงสะสมสนุกกับกิจกรรมเพ้นท์ผ้าบาติกผืนสวยด้วยตัวเองเมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓ พิพิธภัณฑ์ผ้า ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถจัดกิจกรรมเสวนา “เที่ยวชวากับผ้าบาติก” โดยมี คุณศาสตรัตน์ มัดดิน และคุณพรรณฑิรา สุวรรณสถิตย์ ร่วมเป็นวิทยากร ในงานจัตุรัสจามจุรีบุ๊คแฟร์ เรียนรู้เรื่องราวการเสด็จพระราชดำเนินเยือนเกาะชวา ทั้ง ๓ ครั้ง ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ ผ่านผ้าบาติกทรงสะสม และมรดกจากชวาในสยามประเทศ  จากหนังสือ ๒ เล่มคือ ๑.  “ผ้าบาติกในพระปิยมหาราช : สายสัมพันธ์สยามและชวา” ซึ่งได้รับรางวัลหนังสือดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ ของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ๒ ประเภทคือ รางวัลดีเด่น หนังสือสารคดี และรางวัลดีเด่น หนังสือสวยงามประเภททั่วไปหนังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าบาติกในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ กว่า ๓๐๐ ผืนพร้อมภาพประกอบที่สวยงาม ถือเป็นอีกหนึ่งชุดผ้าบาติกชวาที่มีคุณค่าหาชมได้ยาก ๒.  หนังสือนิทาน “ผ้าบาติก มรดกแห่งการเสด็จเยือนชวา”(นิทาน ๒ ภาษา : ไทย- อังกฤษ)  ได้รับรางวัลหนังสือแนะนำ ประเภทวรรณกรรมสำหรับเยาวชนจากโครงการประกวดหนังสือดีเด่นและรางวัล “เซเว่นบุ๊คอวอร์ด” ครั้งที่ ๑๖ ปี ๒๕๖๒ผู้สนใจสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ทางเพจเฟสบุ๊คของพิพิธภัณฑ์ผ้าฯwww.facebook.com/qsmtthailandข้อมูลและภาพ : วรรณกรรมรีวิว โดย อาคุงกล่องภาพบรรยากาศกิจกรรมเสวนา “เที่ยวชวากับผ้าบาติก”
ประกาสรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Nanmeebooks X Chulabook ร่วมฉลองครบรอบ 23 ปี ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยาม รูปโฉมใหม่กับกิจกรรม"ช็อป...ชิง...โชค" ลุ้นรับของรางวัลมากมาย!

Aug 03, 2020

ประกาสรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม Nanmeebooks X Chulabook ร่วมฉลองครบรอบ 23 ปี ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยาม รูปโฉมใหม่กับกิจกรรม"ช็อป...ชิง...โชค" ลุ้นรับของรางวัลมากมาย!

ประกาสรายชื่อผู้โชคดี กิจกรรม ร่วมฉลองครบรอบ 23 ปี ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยาม รูปโฉมใหม่กับกิจกรรม"ช็อป...ชิง...โชค" ลุ้นรับของรางวัลมากมาย!ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2563 ผ่านทางเพจ Chulabook*ผู้ที่มีรายชื่อสามารถติดต่อรับของรางวัลได้ที่ ศูนย์หนังสือจุฬาฯ สาขาสยาม ชั้น 14 หรือติดต่อสอบถามได้ที่ เบอร์โทรศัพท์. 02-218-9887

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

Dec 17, 2020

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding)

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่ารถยนต์ (รถตู้) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกซ์ (e-bidding)

Oct 20, 2020

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างทำความสะอาด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Oct 20, 2020

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

Oct 06, 2020

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง ประกวดราคาจ้างรักษาความปลอดภัย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์