A-LEVEL BIOLOGY MOCK-UP EXAMS | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
A-LEVEL BIOLOGY MOCK-UP EXAMS
A-LEVEL BIOLOGY MOCK-UP EXAMS

A-LEVEL BIOLOGY MOCK-UP EXAMS

ผู้แต่ง : ศุภณัฐ ไพโรหกุล

หนังสือปกอ่อน

฿ 251.00

279.00

ประหยัด 10 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 9786165981781

ISBN : 9786165981781

ปีพิมพ์ : 1 / 2566

ขนาด ( w x h ) : 0 x 0 mm.

จำนวนหน้า : 0 หน้า

หมวดหนังสือ : คู่มือเตรียมสอบมัธยมปลาย

รายละเอียดสินค้า : A-LEVEL BIOLOGY MOCK-UP EXAMS

ชื่อหนังสือ : A-Level Biology Mock Exam (2023)

ISBN : 9786165981781

จำนวนหน้า : 185 หน้า

รูปแบบพิมพ์ : ขาวดำ

ผู้เขียน : ดร. ศุภณัฐ ไพโรหกุล

ขนาดเล่ม : 207 x 296 มิลลิเมตร

ราคาปก : 279 บาท

จุดเด่น : รูปแบบแนวข้อสอบ A-level แบบใหม่

************************************************************************


เนื้อหาโดยสังเขป

        การสอบเข้ามหาวิทยาลัยในปัจจุบันมีรูปแบบของข้อสอบวิชาชีววิทยาที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมาก โดยข้อสอบ ชีววิทยาหลักที่ใช้ในการเข้ามหาวิทยาลัย เรียกว่า A-level Biology ซึ่งเป็นข้อสอบที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากสําหรับ นักเรียนที่เข้าสอบ โดย A-level Biology เป็นข้อสอบที่ออกโดยสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) ซึ่งข้อสอบจะอ้างอิงจากตัวชี้วัดและสาระการเรียนรู้แกนกลางกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ้ืนฐานพุทธศักราช 2551 และหนังสือเรียน สสวท. ท้ัง 6 เล่ม ข้อสอบจะมีลักษณะท่ีเน้น ใจความสําคัญของแต่ละบทและเน้นไปท่ีทักษะและกระบวนการคิดขั้นสูง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการทดลองต่าง ๆ ดังนั้น ทางผู้เขียนจึงมีการพัฒนาชุดข้อสอบจํานวน 5 ชุดที่เน้นทักษะและกระบวนการคิดวิเคราะห์ขั้นสูงและรวบรวมจัดทําเป็น หนังสือ A-level Biology Mock-Up Exams I เพื่อช่วยให้นักเรียนสามารถพัฒนาทักษะเหล่านี้ให้แม่นยําและรวดเร็วขึ้น โดย ข้อสอบแต่ละชุดจะใช้เวลาในการทําขอ้ สอบ 90 นาที (1 ชั่วโมง 30 นาที) มีข้อสอบทั้งหมด 40 ข้อ แบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ตอนที่ 1 ปรนัย 5 ตัวเลือก (ข้อละ 2.4 คะแนน) จํานวน 35 ข้อ และตอนที่ 2 เลือกตอบเชิงซ้อน (ข้อละ 3.2 คะแนน) จํานวน 5 ข้อ นักเรียนควรเตรียมตัวให้พร้อมและจับเวลาในการทําข้อสอบแต่ละชุดเพื่อเป็นการจําลองสถานการณ์สอบจริง เมื่อ นักเรียนสอบเสร็จแล้วนักเรียนสามารถตรวจคําตอบและศึกษาเฉลยละเอียดเพิ่มเติมได้สารบัญ

แบบทดสอบชุดที่ 1

เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 1

แบบทดสอบชุดที่ 2

เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 2

แบบทดสอบชุดที่ 3

เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 3

แบบทดสอบชุดที่ 4

เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 4

แบบทดสอบชุดที่ 5

เฉลยแบบทดสอบชุดที่ 5

ประวัติผู้เขียน


#ไบโอปลาหมึก

#ชีวะมปลาย

#bioปลาหมึก

#หนังสือชีวะ

#หนังสือชีววิทยา

#หนังสือชีวะม.ปลาย

#หนังสือชีวะอาจารย์ศุภณัฐ

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0