โปรโมชัน Special Deal หนังสือลดราคาพิเศษ 20%

โปรโมชัน Special Deal หนังสือลดราคาพิเศษ 20%

โปรโมชัน Special Deal หนังสือลดราคาพิเศษ 20%

ตั้งแต่วันนี้ - 30 ก.ย. 2566

สินค้าร่วมรายการ

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม

ผู้แต่ง : นภาลัย สุวรรณธาดา

฿ 192.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

การวิจัยการออกแบบทางการศึกษา (DESIGN RESEARCH IN EDUCATION)

ผู้แต่ง : สุวิมล ว่องวาณิช

฿ 320.00

อ่านเพิ่มเติม

วิธีวิทยาการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY)

วิธีวิทยาการวิจัย (RESEARCH METHODOLOGY)

ผู้แต่ง : ทิพย์สิริ กาญจนวาสี และคณะ

฿ 280.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา (STATISTICS FOR EDUCATIONAL RESEARCH)

สถิติเพื่อการวิจัยทางการศึกษา (STATISTICS FOR EDUCATIONAL RESEARCH)

ผู้แต่ง : ยุภาดี ปณะราช

฿ 240.00

อ่านเพิ่มเติม

ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ

ศาสตร์และศิลป์การวิจัยเชิงคุณภาพ

ผู้แต่ง : ชาย โพธิสิตา

฿ 496.00

อ่านเพิ่มเติม

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ความเรียงที่สองว่าด้วยการปกครอง

ผู้แต่ง : JOHN LOCKE (จอห์น ล็อก)

฿ 200.00

อ่านเพิ่มเติม

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

เจ้าผู้ปกครอง (THE PRINCE)

ผู้แต่ง : NICCOLO MACHIAVELLI

฿ 256.00

อ่านเพิ่มเติม

สถิติวิจัย :การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์

สถิติวิจัย :การวิเคราะห์ข้อมูลทางสังคมศาสตร์

ผู้แต่ง : มนตรี สังข์ทอง

฿ 432.00

อ่านเพิ่มเติม

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

เทคนิคการวิจัยในชั้นเรียน

ผู้แต่ง : พิชิต ฤทธิ์จรูญ

฿ 223.00

อ่านเพิ่มเติม

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคลากรทางการแพทย์

ผู้แต่ง : ธีรพล ทิพย์พยอม

฿ 184.00

อ่านเพิ่มเติม