"ตำราเรียนต้อนรับเปิดเทอม" ศูนย์หนังสือจุฬาฯ รวมไว้ให้น้องๆแล้ว

"ตำราเรียนต้อนรับเปิดเทอม" ศูนย์หนังสือจุฬาฯ รวมไว้ให้น้องๆแล้ว

วันที่ May 08, 2023


หนังสือที่เกี่ยวข้อง

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ หนังสือโต้ตอบ และรายงานการประชุม

ผู้แต่ง : นภาลัย สุวรรณธาดา

฿ 216.00

อ่านเพิ่มเติม

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

การจัดการการเงิน (FINANCIAL MANAGEMENT)

ผู้แต่ง : ฐาปนา ฉิ่นไพศาล

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

การใช้ SPSS FOR WINDOWS ในการวิเคราะห์ข้อมูล

ผู้แต่ง : กัลยา วานิชย์บัญชา และคณะ

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (QUANTITATIVE ANALYSIS FOR BUSINESS)

การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ (QUANTITATIVE ANALYSIS FOR BUSINESS)

ผู้แต่ง : สุทธิมา ชำนาญเวช

฿ 171.00

อ่านเพิ่มเติม

การตรวจร่างกาย :การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล

การตรวจร่างกาย :การประเมินภาวะสุขภาพสำหรับพยาบาล

ผู้แต่ง : ภาสกร เนตรทิพย์วัลย์ และคณะ

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์

รายงานทางการเงินและการวิเคราะห์

ผู้แต่ง : ศิลปพร ศรีจั่นเพชร และคณะ

฿ 297.00

อ่านเพิ่มเติม

ฟิสิกส์ 2 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS II)

ฟิสิกส์ 2 (PHYSICS FOR SCIENTISTS AND ENGINEERS II)

ผู้แต่ง : RAYMOND A.SERWAY และคณะ

฿ 495.00

อ่านเพิ่มเติม

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค II (MACROECONOMICS THEORY II)

ทฤษฎีเศรษฐศาสตร์มหภาค II (MACROECONOMICS THEORY II)

ผู้แต่ง : ภูมิฐาน รังคกูลนุวัฒน์

฿ 129.00

อ่านเพิ่มเติม

เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมี

เทอร์โมไดนามิกส์วิศวกรรมเคมี

ผู้แต่ง : ภัทรพรรณ ประศาสน์สารกิจ และคณะ

฿ 405.00

อ่านเพิ่มเติม

ความน่าจะเป็น (PROBABILITY)

ความน่าจะเป็น (PROBABILITY)

ผู้แต่ง : อัชฌา อระวีพร

฿ 351.00

อ่านเพิ่มเติม

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับกฎหมาย

ผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา :บรรณาธิการ

฿ 261.00

อ่านเพิ่มเติม

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน

คำอธิบายประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วยทรัพย์สิน

ผู้แต่ง : มานิตย์ จุมปา

฿ 306.00

อ่านเพิ่มเติม

แคลคูลัส 3 (CALCULUS III)

แคลคูลัส 3 (CALCULUS III)

ผู้แต่ง : ดำรงค์ ทิพย์โยธา และคณะ

฿ 369.00

อ่านเพิ่มเติม

พฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภค

ผู้แต่ง : ชูชัย สมิทธิไกร

฿ 270.00

อ่านเพิ่มเติม

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEALTH PATTER)

กระบวนการพยาบาล & แบบแผนสุขภาพ :การประยุกต์ใช้ทางคลินิก (NURSING PROCESS & FUNCTIONAL HEALTH PATTER)

ผู้แต่ง : พรศิริ พันธสี

฿ 225.00

อ่านเพิ่มเติม

ตำราชีวเคมี (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ตำราชีวเคมี (ฉบับปรับปรุงใหม่)

ผู้แต่ง : พจน์ ศรีบุญเจือ และคณะ

฿ 355.00

อ่านเพิ่มเติม