แนะนำหนังสือ QUICK NOTE AISA

แนะนำหนังสือ QUICK NOTE AISA

วันที่ April 24, 2023

แนะนำหนังสือ QUICK NOTE AISA
ชวนทุกคนมารู้จักกับการสอบ AISA (หลักสูตร CISA ใหม่) พร้อมแนะนำหนังสือ QUICK NOTE AISA


AISA (Accredited Investment and Securities Analyst) เป็นคุณวุฒิที่จะได้รับเมื่อสอบผ่านหลักสูตร CISA ในระดับ Foundation

ทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ปรับหลักสูตร CISA ใหม่ขึ้นมา เพื่อให้สอดคล้องกับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงของตลาดทุนในปัจจุบัน

โดยการทดสอบนี้เปรียบเสมือนใบเบิกทางให้กับทุกคนที่สนใจในการเข้าสู่วิชาชีพด้านการเงิน


โครงสร้างการสอบ

รูปแบบการทดสอบ : Computer-based / Comprehensive

การวัดผล 

Level 1 : multiple choice 180 ข้อ

Level 2 : multiple choice (single + item set) 100 ข้อ

เกณฑ์การผ่านที่ 70% ของคะแนนรวมของทุก Module จากเดิม เป็นการวัดผลในลักษณะ Module-based

รอบการทดสอบ 

Level 1 : ทุกไตรมาส

Level 2 : ทุก 6 เดือน


ข้อมูลอ้างอิง 

1. QUICK NOTE AISA: กลุ่มวิชาที่ 1 :จรรยาบรรณ และมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Barcode : 9786164150775

มีโครงสร้างเนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับจรรยาบรรณและมาตรฐานการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่นักวิเคราะห์การลงทุน

การออกและเสนอขายหลักทรัพย์ การเข้าถือหลักทรัพย์เพื่อครอบงำกิจการ การป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

การต่อต้านการสนับนสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้ายและเกณฑ์และแนวปฏิบัติอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทจดทะเบียน
2. QUICK NOTE AISA: กลุ่มวิชาที่ 2 :เครื่องมือเพื่อการวิเคราะห์การลงทุน

Barcode : 9786164150782

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเครื่องมือที่ใช้สำหรับนำมาใช้ในการวิเคราะห์การลงทุน

ประกอบด้วย พื้นฐานการเงินธุรกิจ หลักการลงทุนเบื้องต้น และการวิเคราะห์งบการเงิน

เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับตลาดทุนได้ศึกษาและนำไปปรับใช้กับการทำงานต่อไป
3. QUICK NOTE AISA: กลุ่มวิชาที่ 3 :การวิเคราะห์หลักทรัพย์ และการบริหารกลุ่มสินทรัพย์ลงทุน

Barcode : 9786164150799

นำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับ การบริหารกลุ่มหลักทรัพย์ การวิเคราะห์การลงทุนในกองทุนรวม การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารทุน

การวิเคราะห์การลงทุนในตราสารหนี้ และการวิเคราะห์การลงทุนในตราสารอนุพันธ์

เพื่อให้ผู้ประกอบวิชาชีพเกี่ยวกับตลาดทุนได้ศึกษา และนำไปปรับใช้ในการทำงานต่อไป