คู่มือปฏิบัติการสรีรวิทยาทางแพทย์ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
คู่มือปฏิบัติการสรีรวิทยาทางแพทย์
only ebook
คู่มือปฏิบัติการสรีรวิทยาทางแพทย์

คู่มือปฏิบัติการสรีรวิทยาทางแพทย์

ผู้แต่ง : วิโรจน์ ไววานิชกิจ

อี-บุ๊ค

฿ 149.00

180.00

ประหยัด 17 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000000853

หมวดหนังสือ : กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา

รายละเอียดสินค้า : คู่มือปฏิบัติการสรีรวิทยาทางแพทย์

วิชาสรีรวิทยาทางการแพทย์หรือ medical physiology นั้นเป็นสิ่งที่มีความจาเป็นสาหรับการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ เป็นวิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหน้าที่ของส่วนต่างๆของร่างกายมนุษย์และการประยุกต์ความรู้ทางคลินิกที่เกี่ยวข้อง ผู้ที่สนใจจะศึกษาด้านนี้จาเป็นจะต้องเข้าใจ และสามารถใช้ความรู้ทางด้านสรีรวิทยาได้อย่างชานาญ ซึ่งในการเรียนนั้นจาเป็นจะต้องมีการฝึกปฏิบัติการ จาเป็นจะต้องมีชั่วโมงฝึกฝนที่เพียงพอจนเกิดความชานาญ ตาราคู่มือปฏิบัติการสรีรวิทยาทางการแพทย์เล่มนี้ทางผู้นิพนธ์ได้จัดทาขึ้นโดยจุดประสงค์หลักเพื่อเป็นตาราประกอบการศึกษาและอ้างอิง สาหรับนิสิตที่เรียนในราชวิชาดังกล่าว ตาราเล่มนี้ได้สรุปเกร็ดความรู้ซึ่งเป็นแก่นที่สาคัญในการนาไปใช้ในชีวิตจริง ที่จาเป็นต้องปฏิบัติบัติเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และจดจาได้สาหรับนิสิต โดยจัดทา เป็นคู่มืออย่างง่าย ให้แนวทางในการฝึกปฏิบัติการ และ กรอบอธิบายแนวคิดโดยจัดเป็นคู่มืออย่างง่ายให้เหมาะสาหรับนิสิตทางสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ต่างๆ (เช่นนิสิตที่ศึกษาทางด้านพยาบาลศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ แพทย์ทางเลือกและแพทย์แผนจีน เภสัชศาสตร์ หรือ มีเดียการแพทย์) ในการแต่งตาราเล่มนี้อาศัยประสบการณ์และการค้นคว้าเพิ่มเติมจากแหล่งอ้างอิงต่างๆ เนื้อหาในหนังสือเล่มดังกล่าวนั้นผู้นิพนธ์ได้พยายามเขียนให้มีเนื้อความที่กระชับ เหมาะสาหรับเป็นความรู้ในระดับพื้นฐานทางด้านดังกล่าวสาหรับการศึกษาในขั้นที่สูงขึ้นไป และสามารถใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเพิ่มพูนความรู้ของผู้อ่านต่อไป อนึ่งในการจัดทาหนังสือเล่มดังกล่าวนี้ทางผู้นิพนธ์ต้องขอกล่าวคาขอบพระคุณแก่อาจารย์ทุกท่านที่เคยได้ให้ความรู้ คาแนะนาในการนิพนธ์ตลอดจนจัดเรียงเนื้อหาในหนังสือเล่มดังกล่าว

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

ลูกค้าที่ซื้อสินค้านี้ ซื้อสินค้านี้ด้วย

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0