วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า
only ebook
วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า

วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า

ผู้แต่ง : อาคม แก้วระวัง

อี-บุ๊ค

฿ 299.00

400.00

ประหยัด 25 %

TAGS :

ข้อมูลหนังสือ

Barcode : 3000000015616

หมวดหนังสือ : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์

รายละเอียดสินค้า : วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า

ตำรา วิศวกรรมแม่เหล็กไฟฟ้า ใช้ในการเรียนการสอนหลักสูตรของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า: หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมระบบอิเล็กทรอนิกส์ และวิศวกรรมโทรคมนาคม คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยรวบรวม หลักการ ทฤษฎี และกฎทางแม่เหล็กไฟฟ้า วิเคราะห์ความหมายทางกายภาพระหว่างสมการคณิตศาสตร์กับปรากฏการณ์ทางแม่เหล็กไฟฟ้า เพื่อให้ผู้อ่านและนักศึกษาได้ความเข้าใจในเนื้อหา เป็นการเสริมสร้างความรู้ ใช้เป็นสื่อในการเรียนรู้ในห้องเรียนและการเรียนรู้ด้วยตนเองทั้งในระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา นอกจากนี้ยังเป็นพื้นฐานในการทำงาน งานวิจัย และสำหรับผู้ที่สนใจ เนื้อหาในตำรานี้ แบ่งออกเป็นส่วนใหญ่ ๆ 4 ส่วน ประกอบด้วย 6 บท ดังนี้ ส่วนที่ 1: บทที่ 1 บทนำ กล่าวถึง การประยุกต์ใช้แม่เหล็กไฟฟ้า สมการของแมกซ์เวลล์ และประวัติที่สำคัญทางแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น และบทที่ 2 คณิตศาสตร์ที่จำเป็นสำหรับแม่เหล็กไฟฟ้า กล่าวถึง พีชคณิตเวกเตอร์ ระบบพิกัดเชิงตั้งฉาก และแคลคูลัสเวกเตอร์ เป็นต้น ส่วนที่ 2: บทที่ 3 สมการของแมกซ์เวลล์สำหรับสนามไฟฟ้าสถิต กล่าวถึง กฎของคูลอมบ์ กฎของเกาส์สำหรับสนามไฟฟ้าสถิต และกฎความต่างศักย์ไฟฟ้าของเคอร์ชอฟฟ์ สมการของปัวซง สมการของลาปลาซ และระเบียบวิธีภาพ เป็นต้น ส่วนที่ 3: บทที่ 4 สมการของแมกซ์เวลล์สำหรับสนามแม่เหล็กสถิต กล่าวถึง กฎของบิโอต์–ซาวารต์ กฎของแอมแปร์ และกฎของเกาส์สำหรับสนามแม่เหล็กสถิต แรง พลังงานแม่เหล็กสถิต และวงจรแม่เหล็ก เป็นต้น ส่วนที่ 4: บทที่ 5 สมการของแมกซ์เวลล์สำหรับสนามเปลี่ยนแปลงตามเวลา กล่าวถึง กฎของฟาราเดย์ กฎของแอมแปร์-แมกซ์เวลล์ และสมการของแมกซ์เวลล์สำหรับสนามเปลี่ยนแปลงตามเวลา เป็นต้น และบทที่ 6 การประยุกต์ใช้คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า กล่าวถึง การแพร่กระจายคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าระนาบในไดอิเล็กตริกที่มีการสูญเสีย ไม่มีการสูญเสีย อวกาศว่างและตัวนำที่ดี และการกำบังสัญญาณรบกวนของคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า เป็นต้น

สินค้าที่เกี่ยวข้อง

คะแนนรีวิวจากผู้ซื้อจริง

0 เต็ม 5 ดาว
0 คน
0
0
0
0
0