ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย (ENGLISH FOR RESEARCH WRITING)
ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย (ENGLISH FOR RESEARCH WRITING)

ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย (ENGLISH FOR RESEARCH WRITING)

Author : กันยารัตน์ เกตุขำ

Softcover

฿ 198.00

220.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789740334316

ISBN : 9789740334316

Year of print : 6 / 2564

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 248 Pages

Book category : ภาษาอังกฤษ

Product details : ภาษาอังกฤษเพื่อการเขียนงานวิจัย (ENGLISH FOR RESEARCH WRITING)
หนังสือเล่มนี้เป็นหนังสือวิชาการที่ใช้คำอธิบายเป็นภาษาไทย เหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาหรือนักวิจัยที่ต้องการพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อนำไปเขียนงานวิจัยได้ถูกต้องตามหลักสากล โดยผู้เขียนได้นำเนื้อหาจากงานวิจัยในสาขาต่างๆ มาเป็นตัวอย่างประกอบคำอธิบายและแบบฝึกหัด ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ใช้หนังสือเล่มนี้ได้เข้าใจและคุ้นเคยกับงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ในระดับสากล เนื้อหาในเล่มประกอบด้วย 11 บท คือ Writing Correct Sentences (การเขียนประโยคที่ถูกต้อง) Using Modifiers (การใช้ส่วนขยาย) Making Your Sentences Concise ( การเขียนประโยคให้กระชับ) Avoiding Sentence Problems (การหลีกเลี่ยงปัญหาในการเขียนประโยค) Academic Stylistic Features (สไตล์การเขียนเชิงวิชาการ) Hedging (การใช้ภาษาเพื่อบอกแนวโน้ม) Writing Evaluative Stances (การเขียนเพื่อแสดงจุดยืนเชิงประเมิน) Using Tenses in Your Research Report (การใช้ tense ในรายงานวิจัยส่วนต่างๆ) Linking Your Ideas into Paragraphs and Essays (การเชื่อมโยงเนื้อหาในย่อหน้าและในความเรียง) Writing Your Abstract (การเขียนบทคัดย่อ) และ Writing Citation in an APA Format (การเขียนอ้างอิงในแบบ APA) ดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเหมาะสำหรับนิสิตนักศึกษาที่ต้องเขียนงานวิจัยเป็นภาษาอังกฤษทั้งในระดับปริญญาตรี โท และเอก นักวิชาการและนักวิจัยที่ต้องการนำผลงานวิจัยเผยแพร่ในระดับนานาชาติ อาจารย์ผู้สอนวิชา Academic Writing , Research Writing และวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาจารย์ที่ปรึกษาสารนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ และดุษฎีนิพนธ์

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0