ADVANCED ENGLISH GRAMMAR FOR HIGH LEARNER (ฉบับปรับปรุงใหม่) (ปอนด์)
ADVANCED ENGLISH GRAMMAR FOR HIGH LEARNER (ฉบับปรับปรุงใหม่) (ปอนด์)

ADVANCED ENGLISH GRAMMAR FOR HIGH LEARNER (ฉบับปรับปรุงใหม่) (ปอนด์)

Author : สำราญ คำยิ่ง

Softcover

฿ 288.00

320.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786167256009

ISBN : 9786167256009

Year of print : 3 / 2552

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 688 Pages

Book category : ภาษาอังกฤษ

Book details : ADVANCED ENGLISH GRAMMAR FOR HIGH LEARNER (ฉบับปรับปรุงใหม่) (ปอนด์)
เป็นหนังสือที่อธิบายไวยากรณ์อังกฤษแบบสมบูรณ์ ครบถ้วนทุกเนื้อหา สาระในหลักการใช้หรือไม่ใช้ อธิบายหลักการณ์อย่างละเอียดลงลึกอย่างครบกระบวนความของเรื่องนั้นๆ ผู้อ่านสามารถใช้หนังสือเล่มนี้ค้นคว้าเพิ่มเติมเสริมหลักสูตรที่เรียนได้ตั้งแต่ชั้น มัธยม - ปริญญาชั้นสูง ที่สำคัญหนังสือเล่มนี้อธิบายในลักษณะง่ายๆ สไตล์ลูกทุ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ในทันที โดย ไม่ต้องมีครูสอน
Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0