เตรียมสอบคณิต-วิทย์ ป.4 | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
เตรียมสอบคณิต-วิทย์ ป.4
เตรียมสอบคณิต-วิทย์ ป.4

เตรียมสอบคณิต-วิทย์ ป.4

Author : นิภาพร สัจจปิยะนิจกุล

Softcover

฿ 135.00

150.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 8859010200373

ISBN : 8859010200373

Year of print : 1 / 2559

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 254 Pages

Book category : หนังสือเรียนระดับประถม

Product details : เตรียมสอบคณิต-วิทย์ ป.4
“เตรียมสอบคณิต-วิทย์ ป.4” ได้จัดทำขึ้นให้สอดคล้องกับการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นการสร้างกลยุทธ์ใหม่ในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใฝ่รู้ใฝ่เรียน ผู้เรียนมีศักยภาพในการแข่งขัน มีความคิดสร้างสรรค์ ปลูกฝังให้ผู้เรียนมีจิตสำนึกที่ดี มีปัญญา มีคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรม มีทักษะการวิเคราะห์ และมีศักยภาพในการศึกษาต่อ เนื้อหาภายในเล่มประกอบด้วย แบบฝึกแบบทดสอบหลากหลายรูปแบบ ตลอดจนแนวข้อสอบพร้อมเฉลย เพื่อเป็นสื่อและคู่มือการเรียนการสอน เหมาะกับนักเรียนทุกสังกัด เพื่อเตรียมตัวก่อนสอบทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง เป็นแนวทางในการเตรียมตัวเพื่อทำแบบทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติขั้นพื้นฐาน (O-Net) และทำข้อสอบที่ใช้วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาขั้นสูง (A-Net)

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0