สอนลูกให้เป็นเซียน :ชุดวิทยาศาสตร์ ป.1 (พร้อมเฉลย)
สอนลูกให้เป็นเซียน :ชุดวิทยาศาสตร์ ป.1 (พร้อมเฉลย)

สอนลูกให้เป็นเซียน :ชุดวิทยาศาสตร์ ป.1 (พร้อมเฉลย)

Author : สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา และคณะ

Softcover

฿ 96.00

120.00

Discount 20 %

TAGS :

Book info

Barcode : 4322019010112

ISBN : 4322019010112

Year of print : 1 / 2562

Size ( w x h ) : 190 x 260 mm.

Number of pages : 152 Pages

Book category : หนังสือเรียนระดับประถม

Product details : สอนลูกให้เป็นเซียน :ชุดวิทยาศาสตร์ ป.1 (พร้อมเฉลย)

สอนลูกให้เป็นเซียน ชุด วิทยาศาสตร์ ป.1


หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) กระทรวงศึกษาธิการ ได้จัดทำหลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ซึ่งประกอบด้วยมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เพื่อให้ผู้เรียนได้มีทักษะที่จะเป็น สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 รวมทั้ง เน้นการคิดวิเคราะห์ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์ ความสามารถในการสื่อสาร การตัดสินใจและการนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวัน


หนังสือ "สอนลูกให้เป็นเซียนวิทยาศาสตร์ ป.1" เล่มนี้ ได้เรียบเรียงขึ้นตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) โดยสรุปเนื้อหาสาระตรงตามหลักสูตรและเรื่องที่นักเรียนควรรู้โดยแบ่งเป็นบท เพื่อให้นักเรียนได้ใช้ทบทวนและเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนการสอบ ในส่วนท้ายเล่มจะมีแนวข้อสอบให้นักเรียนทดลองทำข้อสอบสำหรับเตรียมตัวสอบปลายภาคเรียนของแต่ละภาคเรียน ซึ่งหากมีข้อสงสัยสำนักพิมพ์ก็ได้จัดทำเฉลยไว้ให้ เพื่อทบทวนอีกด้วย


ดร.สมศักดิ์ อัมพรวิสิทธิ์โสภา, อ.บุญธรรม อิ่มทอง


สารบัญ : สอนลูกให้เป็นเซียน ชุด วิทยาศาสตร์ ป.1

บทที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว

บทที่ 2 ร่างกายของเรา

บทที่ 3 พืช

บทที่ 4 สัตว์

บทที่ 5 สิ่งต่างๆ รอบตัวเรา

บทที่ 6 หิน

บทที่ 7 โลก ท้องฟ้าและดาว

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0