ADVANCED ENGLISH GRAMMAR FOR HIGH LEARNER | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
ADVANCED ENGLISH GRAMMAR FOR HIGH LEARNER
Out of stock
ADVANCED ENGLISH GRAMMAR FOR HIGH LEARNER

ADVANCED ENGLISH GRAMMAR FOR HIGH LEARNER

Author : สำราญ คำยิ่ง

Softcover

฿ 198.00

220.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165657150

ISBN : 9786165657150

Year of print : 6 / 2563

Size ( w x h ) : 190 x 265 mm.

Number of pages : 711 Pages

Book category : ภาษาอังกฤษ

Product details : ADVANCED ENGLISH GRAMMAR FOR HIGH LEARNER

 หนังสือที่อธิบายไวยากรณ์อังกฤษแบบสมบูรณ์ ครบถ้วนทุกเนื้อหา สาระในหลักการใช้หรือไม่ใช้ อธิบายหลักการณ์อย่างละเอียดลงลึกอย่างครบกระบวนความของเรื่องนั้นๆ ผู้อ่านสามารถใช้หนังสือเล่มนี้ค้นคว้าเพิ่มเติมเสริมหลักสูตรที่เรียนได้ตั้งแต่ชั้น มัธยม - ปริญญาชั้นสูง ที่สำคัญหนังสือเล่มนี้อธิบายในลักษณะง่าย ๆ สไตล์ลูกทุ่ง อ่านแล้วเข้าใจได้ในทันที โดยไม่ต้องมีครูสอน

Chapter 1 : Grammar Review and Terminology
Chapter 2 : Nouns
Chapter 3 : Number of Nouns
Chapter 4 : Articles
Chapter 5 : Pronouns
Chapter 6 : Verbs
Chapter 7 : Adverbs
Chapter 8 : Adjective
Chapter 9 : Prepositions and Idioms
Chapter 10 : Conjunctions
ฯลฯ

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0