การหาเอกลักษณ์ของระบบ (SYSTEM IDENTIFICATION) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การหาเอกลักษณ์ของระบบ (SYSTEM IDENTIFICATION)
only ebook
การหาเอกลักษณ์ของระบบ (SYSTEM IDENTIFICATION)

การหาเอกลักษณ์ของระบบ (SYSTEM IDENTIFICATION)

Author : จิตโกมุท ส่งศิริ

E-book

฿ 479.00

790.00

Discount 39 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000015046

Book category : วิศวกรรมไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์

Product details : การหาเอกลักษณ์ของระบบ (SYSTEM IDENTIFICATION)
หนังสือการหาเอกลักษณ์ของระบบให้พื้นฐานด้านทฤษฎีการประมาณแบบจำลอง วิธีการประมาณแบบจำลองพลวัตและแบบจำลองเชิงสถิติ รวมถึงขั้นตอนการเลือกและตรวจสอบแบบจำลอง เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ด้านระบบควบคุม การเรียนรู้เชิงสถิติ หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล หนังสือเล่มนี้สามารถใช้ประกอบการเรียนระดับปริญญาตรีปี 4 และระดับบัณฑิตศึกษาในด้านวิศวกรรม การวิเคราะห์ข้อมูล หรือสำหรับผู้อ่านที่สนใจค้นคว้าด้วยตัวเอง Online resource: http://jitkomut.eng.chula.ac.th/book_sysiden.html ผู้อ่านสามารถดู สารบัญ ตัวอย่างบางบทของหนังสือ วิดิโอบรรยายเนื้อหาที่นำหนังสือไปประกอบการสอน สไลด์ประกอบเนื้อหา หัวข้อสำคัญประกอบไปด้วย - การเลือกสัญญาณเข้าที่เหมาะสมเพื่อกระตุ้นระบบพลวัตทางกายภาพ แล้วเก็บข้อมูลเพื่อประมาณแบบจำลอง - วิธีการประมาณแบบอิงพารามิเตอร์ อันได้แก่ วิธีกำลังสองน้อยสุด (linear least-squares - LS) วิธีกำลังสองน้อยสุดแบบมีเงื่อนไขบังคับ (constrained LS) วิธีกำลังสองน้อยสุดแบบแกร่ง (robust LS) วิธีความคลาดเคลื่อนการทำนาย (prediction error method) วิธิปริภูมิย่อย (subspace identification) วิธีการประมาณเชิงสถิติ เช่น การประมาณภาวะน่าจะเป็นสูงสุด (maximum log-likelihood estimation) การประมาณภายหลังสูงสุด (maximum a posterior estimation) - ทุกวิธีการประมาณ จะบรรยายสมบัติเชิงวิเคราะห์ ผลลัพธ์ทางทฤษฎี ตัวอย่างการประยุกต์ใช้หรือการจัดรูปแบบปัญหาประมาณ และตัวอย่างเชิงตัวเลขด้วยโปรแกรม MATLAB ให้ทดลองประกอบ แบบฝึกหัดหลังบทช่วยให้ผู้อ่านแก้ปัญหาเชิงวิเคราะห์ และทดลองเขียนโปรแกรมกับชุดข้อมูลที่มีให้ - หลักการเลือกและตรวจสอบแบบจำลองด้วยเกณฑ์การเลือกแบบจำลอง (model selection scores) และการตรวจสอบไขว้ (cross-validation) - งานประยุกต์ด้านการประมาณแบบจำลองเบาบาง (sparse models) ที่ใช้เทคนิคการเพิ่มฟังก์ชันลงโทษแบบนอร์ม-1 ที่มีตัวอย่างกับการเรียนรู้ความเชื่อมโยงของการทำงานของสมอง (brain connectivity) - ตัวอย่างชุดข้อมูล การประมาณแบบจำลองอนุกรมเวลา (time series) การปรับเส้นโค้ง (curve fitting) ข้อมูลกำลังไฟฟ้าจากเซลล์สุริยะ ข้อมูลระบบมอเตอร์กระแสตรง ระบบมวล-สปริง - รูปภาพสีประกอบ 80 กว่ารูปช่วยให้ผู้อ่านเข้าใจหลักการและผลการทดลองได้ง่ายขึ้น ระบบลิงก์ข้าม (hyperlink) ของไฟล์หนังสือ ช่วยให้ผู้อ่านกดดูสมการ ตาราง รูปกราฟ หรือเอกสารอ้างอิง ได้โดยสะดวก

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0