คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1 | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1

Author : ศรัณย์ธร พิณธุรักษ์

Softcover

฿ 90.00

100.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789990159172

ISBN : 0

Year of print : 1 / 2565

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 84 Pages

Book category : หนังสือเรียนระดับประถม

Product details : คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 เล่ม 1

แบบเรียนคณิตศาสตร์ ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ครอบคลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)

การจัดทำแบบเรียนชุดนี้ เป็นไปตามโครงการพัฒนาและจัดทำหนังสือเรียน เพื่อการศึกษาของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ที่ต้องการนำเสนอแบบเรียนให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดหาเหตุผลและกระบวนการแก้ปัญหาที่สอดคล้องกับชีวิตประจำวัน มีการยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่าย และมีแบบบฝึกหัดที่หลากหลาย มุ่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เหมาะสำหรับนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ครูผู้สอนและผู้ปกครองที่จะนำไปฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียน

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0