การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิสรัปชัน | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิสรัปชัน
only ebook
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิสรัปชัน

การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิสรัปชัน

Author : พัชรา โพธิ์ไพฑูรย์

E-book

฿ 219.00

219.00

Discount 0 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000014767

Book category : การบริหารงานบุคคล

Product details : การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิสรัปชัน
การบริหารทรัพยากรมนุษย์ในยุคดิสรัปชัน แบ่งเนื้อหาออกเป็น 3 ส่วนหลัก ส่วนแรกกล่าวถึงภาพรวมของดิสรัปชันที่เกิดขึ้นและฐานในการรับมือกับกระแสดังกล่าวคือวิธีคิด หรือ Mindset ส่วนที่สองเป็นเนื้อหาดิสรัปชันในมิติเทคโนโลยีที่ส่งผลกระทบต่อการบริหารทรัพยากรมนุษย์และการรับมือ และส่วนที่สามเป็นมิติของดิสรัปชันในประเด็นของโครงสร้างประชากรและการที่ประชากรเจนเนอเรชันซีเข้ามาในตลาดแรงงานตลอดจนมาตรการที่องค์กรจะต้องปรับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ เนื้อหาทั้งสามส่วนเชื่อมโยงกับการเกิดดิสรัปชันในสังคมหรือมีดิสรัปชันเป็นแกนในการผูกโยงประเด็นต่าง ๆ ในแต่ละบทเนื้อหาจะมีทั้งส่วนที่เป็นหลักการและมีกรณีตัวอย่างรวมถึงผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องซึ่งทำให้เห็นความเชื่อมโยงระหว่างแนวความคิดทฤษฎีกับการนำไปใช้จริงในทางปฏิบัติที่จะนำมาเป็นจุดเริ่มในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องได้ การจัดเนื้อหาที่ผสมผสานในเรื่องเหล่านี้ทำให้หนังสือมีความน่าสนใจซึ่งจะตอบโจทย์ของผู้อ่านทั้งที่เป็นนิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไป เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานด้านทรัพยากรมนุษย์ และผู้บริหารองค์กร

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0