การประยุกต์ใช้ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นด้วยโปรแกรม R | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
การประยุกต์ใช้ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นด้วยโปรแกรม R
only ebook
การประยุกต์ใช้ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นด้วยโปรแกรม R

การประยุกต์ใช้ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นด้วยโปรแกรม R

Author : วิฐรา พึ่งพาพงศ์

E-book

฿ 299.00

299.00

Discount 0 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000013068

Book category : คณิตศาสตร์ประยุกต์

Product details : การประยุกต์ใช้ตัวแบบการถดถอยเชิงเส้นด้วยโปรแกรม R
ข้อมูลมีความสำคัญเป็นอย่างมากและอยู่รอบ ๆ ตัวเราเต็มไปหมด แต่การจะสร้างคุณค่าจากข้อมูลให้เกิดประโยชน์นั้นเป็นเรื่องที่ท้าทายเป็นอย่างยิ่ง การพัฒนาตัวแบบหรือ Model เป็นกระบวนการเรียนรู้จากชุดข้อมูลและแปลงสิ่งที่พบในชุดข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบต่าง ๆ ซึ่งอาจเป็น สมการทางคณิตศาสตร์ หรือ แผนภาพ เป็นต้น ตัวแบบบางประเภทสามารถทำให้เราเข้าใจข้อมูลได้ดีขึ้น เช่น สามารถอธิบายรูปแบบความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรต่าง ๆ จนเกิดเป็นองค์ความรู้ใหม่ได้ ในขณะที่ตัวแบบบางประเภทมีความสามารถในการพยากรณ์ข้อมูลอนาคตได้อีกด้วย การวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นถือเป็นตัวแบบพื้นฐานที่เข้าใจง่าย ซึ่งสามารถอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรและนำไปใช้ในการพยากรณ์ได้ หนังสือเล่มนี้ครอบคลุมเนื้อหาการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้นโดยเน้นการประยุกต์ใช้งานกับข้อมูลจริง และแสดงคำสั่งในการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม R ซึ่งเป็นโปรแกรมฟรีแวร์และใช้งานอย่างแพร่หลายในทุกขั้นตอนเพื่อให้ผู้เริ่มต้นศึกษาและผู้สนใจทั่วไปสามารถติดตามเนื้อหาได้ง่าย หนังสือเล่มนี้ยังบรรจุเนื้อหาที่ทันสมัยเกี่ยวกับการวิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น อาทิเช่น กลยุทธ์การเลือกตัวแบบเพื่อการพยากรณ์ และเทคนิคการวิเคราะห์การถดถอยสำหรับข้อมูลที่มีมิติสูงอีกด้วย

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0