กลศาสตร์ของไหล ฉบับเสริมประสบการณ์ | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
กลศาสตร์ของไหล ฉบับเสริมประสบการณ์
only ebook
กลศาสตร์ของไหล ฉบับเสริมประสบการณ์

กลศาสตร์ของไหล ฉบับเสริมประสบการณ์

Author : มนตรี พิรุณเกษตร,สมาน เจริญกิจพูลผล

E-book

฿ 130.00

195.00

Discount 33 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000012784

Book category : วิทยาศาสตร์ทั่วไป

Product details : กลศาสตร์ของไหล ฉบับเสริมประสบการณ์
กลศาสตร์ของไหลเป็นวิชาที่ต้องอาศัยพื้นฐานในวิชาแคลคูลัส สถิตศาสตร์ พลศาสตร์ และอุณหพลศาสตร์ การศึกษาให้เข้าใจอย่างถ่องแท้จึงเป็นไปได้ยากลำบาก เพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว หนังสือเล่มนี้จึงได้เขียนออกมาในลักษณะของการแก้ปัญหาโดยส่วนใหญ่ ซึ่งในปัญหาข้อหนึ่ง ๆ จะแบ่งเป็น 3 ตอน คือ โจทย์ หลักการวิเคราะห์ และการคำนวณ ตามลำดับ เนื้อหาภายในกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่คำนิยามและแนวคิดพื้นฐาน สถิตศาสตร์ของไหล การวิเคราะห์ปริมาตรควบคุม การวิเคราะห์เชิงอนุพันธ์ การไหลของของไหลในอุดมคติ การวิเคราะห์มิติและความคล้ายคลึงเพื่อนำไปใช้วิเคราะห์ผลจากการทดลองในห้องปฏิบัติการ การไหลของของไหลจริงที่เกิดจากความเสียดทานในการไหล การไหลในช่องทางเปิดซึ่งการไหลจะเกิดขึ้นเนื่องจากอิทธิพลของความโน้มถ่วง และการไหลที่มีการยุบตัวในกระบวนการไหลแบบต่าง ๆ ซึ่งหนังสือเล่มนี้จะช่วยสรุปทฤษฎีและเพิ่มประสบการณ์ในการแก้โจทย์ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าวด้วย

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0