คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3
คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3

คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3

Author : กาญจนา เบ้าทอง และคณะ

Softcover

฿ 157.00

175.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789990154306

ISBN : 0

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 185 x 260 mm.

Number of pages : 162 Pages

Book category : หนังสือเรียนระดับประถม

Product details : คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 เล่ม 3

แบบเรียนคณิตศาสตร์ ชั้นระดับประถมศึกษาปีที่ 3 ครอบคลุมสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ ตัวชี้วัดกลุ่มสาระ การเรียนรู้คณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุงพ.ศ. 2560)

การจัดทําแบบเรียนชุดนี้ เป็นไปตามโครงการพัฒนาและจัดทําหนังสือเรียน เพื่อการศึกษาของโรงเรียนสาธิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ฝ่ายประถม ท่ีต้องการ นําเสนอแบบเรียนให้นักเรียนใช้กระบวนการคิดหาเหตุผลและกระบวนแก้ปัญหา ที่สอดคล้องกับชีวิตประจําวัน มีการยกตัวอย่างเพื่อให้เข้าใจง่าย และมีแบบฝึกหัดที่หลากหลาย มุ่งเสริมทักษะทางคณิตศาสตร์ เหมาะสําหรับนักเรียนระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3 ครูผู้สอนและผู้ปกครองที่จะนําไปฝึกทักษะด้านคณิตศาสตร์ ให้กับนักเรียน

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0