ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร
only ebook
ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร

ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร

Author : พัณณ์ชิตา ไวทยวงศ์สกุล

E-book

฿ 149.00

190.00

Discount 21 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000010454

Book category : การคลัง ภาษีอากร

Product details : ภาษีอากรธุรกิจ ตามประมวลรัษฎากร
รวบรวมเนื้อหาทางด้านภาษีอากรไว้ครบถ้วน ทันสมัย และสมบูรณ์ที่สุด ได้แก่ ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้นิติบุคคล ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีธุรกิจเฉพาะ และอากรแสตมป์ เพื่อใช้สำหรับการยื่นแบบภาษีเงินได้ตั้งแต่ปี 2561 เป็นต้นไป จุดเด่นของหนังสือเล่มนี้ ใช้คำอธิบายพร้อมยกตัวอย่างประกอบทำให้เข้าใจง่ายและศึกษาได้ด้วยตนเอง จึงเหมาะสำหรับใช้ในการเรียนการสอนของนิสิตนักศึกษาในสถาบันของรัฐบาล สถาบันของเอกชน สถาบันราชภัฏทุกแห่ง ผู้ทำงานด้านบัญชี ด้านภาษีอากร ตลอดจนผู้สนใจทั่วไป ในท้ายบทของทุกบทมีแบบฝึกหัดพร้อมเฉลยให้ผู้อ่านสามารถทบทวนความรู้ได้

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0