MAPPING เยียวยาซึมเศร้ากับเรื่องเล่าของมนุษย์เศร้าซึม (ราคาปก 265.-) (พร้อมที่คั่น) (เฉพาะจอง)
pro-order
MAPPING เยียวยาซึมเศร้ากับเรื่องเล่าของมนุษย์เศร้าซึม (ราคาปก 265.-) (พร้อมที่คั่น) (เฉพาะจอง)

MAPPING เยียวยาซึมเศร้ากับเรื่องเล่าของมนุษย์เศร้าซึม (ราคาปก 265.-) (พร้อมที่คั่น) (เฉพาะจอง)

Author : HOSSY

Softcover

฿ 225.00

225.00

Discount 0 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9789990152807

ISBN : 0

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 0 x 0 mm.

Number of pages : 280 Pages

Book category : การพัฒนาตนเองจิตวิทยา

Product details : MAPPING เยียวยาซึมเศร้ากับเรื่องเล่าของมนุษย์เศร้าซึม (ราคาปก 265.-) (พร้อมที่คั่น) (เฉพาะจอง)

ฮชชี่ เมนทัลแฮ็กเกอร์ บล็อกเกอร์ชาวญี่ปุ่นและผู้ป่ วยโรคซึมเศร้าที่ตระหนักได้ว่าการรักษาด้วยยา
ไม่อาจทาให้หายจากขาดจากโรคได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ เขาจึงลองทุกวิธีที่ว่ากันว่าจะทาให้อาการดีขึน้ ไปจนถึง
วิธีที่ถ้าไม่จาเป็นก็อย่าทาเลยดีกว่า จากนัน้ ก็สรุปเป็น “แผนภาพวิธีรักษาโรคซึมเศร้า” ซงึ่ เป็นการจัดกลุ่ม
กิจกรรมหรืองานอดิเรกต่างๆตามลาดับความยากง่ายและประสิทธิผล

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0