การจัดการการจัดหาในโซ่อุปทาน (PROCUREMENT MANAGEMENT IN SUPPLY CHAIN)
only ebook
การจัดการการจัดหาในโซ่อุปทาน (PROCUREMENT MANAGEMENT IN SUPPLY CHAIN)

การจัดการการจัดหาในโซ่อุปทาน (PROCUREMENT MANAGEMENT IN SUPPLY CHAIN)

Author : ธัญภัส เมืองปัน

E-book

฿ 168.00

239.00

Discount 29 %

TAGS :

Book info

Barcode : 3000000009026

Book category : บริหารธุรกิจ

Product details : การจัดการการจัดหาในโซ่อุปทาน (PROCUREMENT MANAGEMENT IN SUPPLY CHAIN)
หนังสือเล่มนี้จัดทําเพื่อเป็ นส่วนหนึ่งของการประกอบการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีและผู้สนใจ ทางผู้จัดทํามีความตั้งใจ และได้รับแรงบันดาลใจมาจากการพัฒนาประสิทธิภาพในการเรียนการสอนของนิสิตระดับปริญญาตรี ซึ่งมีการพัฒนามาจากเอกสารประกอบการเรียนการสอนและตําราในรายวิชาการจัดการการจัดหา การจัดทําหนังสือเล่มนี้เป็ นฉบับปรับปรุงที่พัฒนามาจากข้อเสนอแนะจากผู้เชี่ยวชาญ ข้อเสนอแนะจากผู้เรียน และประสบการณ์ของผู้จัดทํา ในการนี้ทางผู้จัดทําขอขอบพระคุณศาสตราจารย์ ดร.กมลชนก สุทธิวาทนฤพุฒิ ที่คอยให้คําแนะนําและสร้างแรงบันดาลใจ ขอบูชาคุณบิดามารดา ผู้ให้ชีวิตและการศึกษา สามีและบุตรชายทั้งสอง ที่เป็ นกําลังใจสําคัญ ครูอาจารย์และผู้มีพระคุณที่มีส่วนร่วมในการช่วยเหลืออุปถัมภ์ให้ผู้จัดทําดําเนินการจัดทําหนังสือได้อย่างสําเร็จลุล่วงมาด้วยดี รวมถึงขอบคุณกัลยาณมิตรทุกคนที่มีส่วนสนับสนุนผู้จัดทําได้ดําเนินการจัดทําหนังสือครั้งนี้ สุดท้าย ขอขอบคุณทางสํานักพิมพ์ที่อํานวยความสะดวกในการจัดพิมพ์หนังสืออย่างดีเสมอมา

Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0