คู่มือทดสอบความถนัดด้านตัวเลข (TEST YOUR NUMERICAL APTITUDE) | ศูนย์หนังสือจุฬาฯ
คู่มือทดสอบความถนัดด้านตัวเลข (TEST YOUR NUMERICAL APTITUDE)
Out of stock
คู่มือทดสอบความถนัดด้านตัวเลข (TEST YOUR NUMERICAL APTITUDE)

คู่มือทดสอบความถนัดด้านตัวเลข (TEST YOUR NUMERICAL APTITUDE)

Author : JIM BARRETT

Softcover

฿ 175.00

195.00

Discount 10 %

TAGS :

Book info

Barcode : 9786165157001

ISBN : 9786165157001

Year of print : 1 / 2564

Size ( w x h ) : 145 x 210 mm.

Number of pages : 292 Pages

Book category : การพัฒนาตนเองจิตวิทยา

Product details : คู่มือทดสอบความถนัดด้านตัวเลข (TEST YOUR NUMERICAL APTITUDE)


TEST YOUR NUMERICAL APTITUDE คู่มือทดสอบความถนัดด้านตัวเลข (พิมพ์ครั้งที่ 3)


องค์ประกอบหนึ่งที่เป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จขององค์กรคือ ความรู้ความสามารถของบุคลากรที่เหมาะสมกับความต้องการของประเภทงาน ปัจจุบันนี้องค์กรและสถาบันการศึกษาต่างๆ นิยมนำแบบทดสอบความถนัดและแบบทดสอบทางจิตวิทยามาใช้มากขึ้น เพื่อค้นหาทักษะและศักยภาพของบุคคลที่สอดคล้องตรงตามความต้องการของวิชาชีพหรืองานแต่ละประเภท


หนังสือเล่มนี้ คู่มือทดสอบความถนัดด้านตัวเลข เล่มนี้ให้ความรู้พร้อมแบบทดสอบทักษะด้านตัวเลขและการคำนวณรวม 14 บท ครอบคลุมตั้งแต่การปูพื้นฐานความรู้ด้านตัวเลข การคำนวณในมิติต่างๆ ไปจนถึงการทดสอบความถนัดด้านตัวเลขในเชิงประยุกต์และเชิงนามธรรม


แบบทดสอบทุกบทมีเฉลยคำตอบและแสดงวิธีวัดผล รวมถึงการแปลผลการทดสอบเป็นแนวโน้มด้านแรงจูงใจและลักษณะของบุคลิกภาพ เพื่อหาคำตอบว่าทักษะและบุคลิกภาพของผู้ทำแบบทดสอบสอดคล้องเหมาะสมกับลักษณะของสาขาวิชาชีพหรืองานด้านไหนหรือไม่และอย่างไร


จิม บาร์เร็ตต์ เป็นนักจิตวิทยาผู้เชี่ยวชาญที่มีประสบการณ์ตรงด้านนี้ยาวนานหลายปีและได้รับการยอมรับจากองค์กรต่างๆ มากมาย เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับกระบวนการคัดเลือกบุคลากรและระบบประเมินผลให้แก่หลากหลายองค์กร เขามีผลงานเขียนหนังสือติดอันดับขายดีหลายเล่มสารบัญ : TEST YOUR NUMERICAL APTITUDE คู่มือทดสอบความถนัดด้านตัวเลข (พิมพ์ครั้งที่ 3)

หมวดที่ 1 ให้ความรู้ด้านตัวเลข

หมวดที่ 2 แบบทดสอบการประยุกต์ใช้ตัวเลข

หมวดที่ 3 แบบทดสอบในเชิงนามธรรม

หมวดที่ 4 แบบทดสอบแรงจูงใจด้านตัวเลข

หมวดที่ 5 แบบทดสอบบุคลิกภาพเรื่องรูปแบบการทำงาน


Related products

Review score from buyers
0 Full 5 Star
0 People
0
0
0
0
0